Anasayfa / İçtihatlar (page 4)

İçtihatlar

İŞ KANUNU’NDA DÜZENLENEN KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – PUANTAJ KAYITLARININ SUNULMASI İÇİN DAVALIYA SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Özet: Mahkemenin davalıya puantaj kayıtlarını ibraz etmesi için kesin süre vermesi, ibraz edilmemesi halinde de HMK m. 220’nin 2. ve 3. fıkralarına göre işlem yapılacağının ihtar edilmesi gerekir. Puantaj kayıtları ibraz edildiğinde bu kayıtlara esas alınarak fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret hesaplanmalı ve varsa hüküm altına alınmalıdır. T.C. Yargıtay 9. …

Devamını oku

ASKERİ KURUMA SİVİL MEMUR ALIMINDA BOY ŞARTI – KAMU HİZMETİNE GİRMEDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLARIN YASAYA VE GÖREVİN NİTELİĞİNE UYGUN OLMASI GEREKTİĞİ

Özet: Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde, Devlet memurluğuna alınacak kişilerde aranılacak genel ve özel şartlar belirlenmiş bulunmaktadır. Bu maddenin “özel şartlar” bölümünde, kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında bazı koşulların ayrıca belirleneceği sonucuna ulaşılmakta ise de, yönetmelik gibi alt düzenlemelerde getirilen kısıtlamaların, yasaya ve görevin niteliğine uygun olması gerektiği de açıktır. Bu itibarla …

Devamını oku

ETKİLİ MESAFEDEN İKİ TABANCA İLE ATEŞ ETME – ÖLDÜRME KASTI

Özet: Sanığın etkili mesafeden hedef alarak yan yana duran maktul ve mağdura doğru iki tabanca ile çok sayıda ateş ettiği, bu durumda hem maktul hem de mağdur için neticenin muhakkak olduğu, mağdurdaki yaraların yeri ve niteliği de nazara alındığında, aralarında husumet bulunmasa da sanığın mağdura yönelik eylemini zorunlu ve kaçınılmaz sonuçlarını …

Devamını oku

KASTEN YARALAMA NETİCESİNDE ÖLÜME NEDEN OLMA – BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEMEYECEK YARALAMA – GÖREVLİ MAHKEME

Özet: Sanık hakkında düzenlenen iddianamede ölendeki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğunun belirtilmesi karşısında; sanığın eylemini “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu görev ise ağır ceza mahkemesine aittir. Bu nedenle Asliye Ceza mahkemesince görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla hüküm kurulması kanuna …

Devamını oku

İLAMLI TAKİBİN İPTALİ – İŞLETİLECEK FAİZİN MATRAHININ BELLİ OLMAMASI – FAİZ YÖNÜNDEN İLAMIN İNFAZININ MÜMKÜN OLMAMASI

Özet: Hükümde faiz alacağının ”ay be ay” işletilecek faiz şeklinde belirlendiği görülmektir. Toplam fark alacağı, faiz hesabında matrah alınamaz. Mevcut takip dayanağı ilama göre ”ay be ay” işletilecek faizin matrahı belli değildir. Bu nedenle faiz yönünden ilamın infazı mümkün olmayacağından faiz alacağına yönelik takibin iptali gerekir.

Devamını oku

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE YAPILAN YORUM – İŞ AKIŞININ BOZULDUĞU – İŞ AKDİNİN GEÇERLİ SEBEPLE FESHİ

Özet: Davacının asıl işveren bünyesinde kamu görevlisi olarak çalışan işçiye ”Facebook” adlı sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olarak ekli olmadığı halde ortak arkadaşların olması sebebiyle gördüğü resmini beğenmesi ve ”… çok sade ve güzelsin ” şeklindeki sözü cinsel taciz boyutuna ulaşmamakla birlikte sataşma niteliğinde olup, olayın işyerine yansıdığı ve iş akışının bozulduğu …

Devamını oku

TEBLİGAT USULSÜZLÜĞÜ ŞİKAYETİNE İLİŞKİN KARARIN KESİNLEŞMEDEN UYGULANAMAYACAĞI

Özet: Usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihine göre takip kesinleşmediği için haczin de geçerli olmayacağının söylenebilmesi, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüne dair kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E: 2014/4357 K: 2014/6802 K.T.: 11.03.2014 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tatkiki alacaklı tarafından istenmesi …

Devamını oku