Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Miras Hukuku Vize Soruları (2005/06)

Selçuk Hukuk Miras Hukuku Vize Soruları (2005/06)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU VİZE İMTİHANI

ADI SOYADI        :                                                                                              31.01.2006

NUMARASI         :                              Salon No:                                Sıra No:
TALİMAT            : Süre 40 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Toplam 25 soru olup her bir soru 4 puan değerindedir. Yanlış cevaplar puan götürmez. Cevaplar cevaplama tablosu üzerinde (X) konulmak suretiyle yapılacaktır. Başarılar dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Süleyman YALMANSORULAR

S/1) (M)öldüğünde geride önceki evliliğinden olan oğlu (O) ve kendisinden önce ölen kızı (K)’nın evlatlığı (E) ile, (M)’nin ölümünden önce kendisine karşı evlenmenin butlanı davası açılmış olan hamile ikinci eşi (C) hayattadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (M)’nin kanuni mirasçıları eşi (C) ve (C)’nin sağ ve tam doğmak şartıyla doğacak çocuğu ile oğlu (O) ve evlatlık (E)’dir.
b) Evlatlık (E), (C)’ye karşı açılmış olan evlenmenin butlanı davasını sürdürebilir.
c) Butlan davası neticesinde (C) ister iyiniyetli olsun ister kötü niyetli olsun mirasçı sıfatını haizdir.
d) Evliliğin butlanı davası reddedilirse (C)’ye düşen miras payı 1/4, (O)’ya düşen miras payı 3/8, (E)’ye düşen miras payı 3/8’dir.
e) Evliliğin butlanına karar verilir ve (C)’nin kötüniyetli olduğu anlaşılırsa (C) mirasçılık hakkını kaybeder.

S/2) Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlanan kişinin yaptığı el yazılı vasiyetname için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hiçbir şekilde hüküm ve sonuç doğurmaz.
b) Yasal temsilcisinin onayı ile geçerli hale gelir.
c) Vasiyetnamenin kişinin ayırtım gücüne sahip olduğu anda yapıldığı ispat edilmişse, iptal hükmüne tabi değildir.
d) Kısıtlılar, ayırt etme gücüne sahip olsalar bile, vasiyetname yapmaları mümkün olmadığından geçersizdir.
e) Kanunen, kısıtlıların sadece resmi vasiyetname düzenleyebilmeleri öngörüldüğü için geçersizdir.

S/3) El yazılı vasiyetnamenin tüm şartlarını taşımasına rağmen, taslak olduğu bilinen bir vasiyetname için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yoklukla malüldür.
b) İptal edilinceye kadar geçerlidir.
c) Mutlak butlana tabidir.
d) Geçerli olarak hüküm ve sonuçlarını doğurur.
e) Hiçbiri

S/4) Mirasbırakan (M)’ye, (Ü) tarafından, (Ç)’nin evlilik dışı ilişkilerinden olma çocukları olduğu söylenmiş ve (Ç), bir vasiyetname ile (M) tarafından mirasçı olarak atanmıştır. Hiçbir surette çocuğu olmayacağını 1999 yılında öğrenen (M), 2006 yılında ölmüştür. (M)’nin eşi (E) sağdır. (M)’nin eşi (E) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (E)’nin kanuni süreler içinde vasiyetnamenin iptalini talep etmesine engel bir hukuki sebep yoktur.
b) (E), vasiyetnamenin iptalini talep edemez. Çünkü (M), sağlığında durumu bildiği halde vasiyetnameden rücu etmemiştir.
c) (V), vasiyetnamenin iptalini talep edemez. Çünkü 3. şahsın hilesi vasiyetnamenin iptali sebebi olamaz.
d) (E), vasiyetnamenin iptalini isteyebilir. Ancak bunun için (Ü)’nün hilesinin (Ç) tarafından bilinmesi gerekir.
e) Hiçbiri.

S/5) Muris (M), 31.01.2005 tarihinde öldüğünde geride eşi (E), anneannesi (AA) ve amcası (T) hayattadır. Diğer bütün yakınları kendisinden önce ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (E) mirasın tamamını alır.
b) (AA)’nın miras payı yoktur.
c) (T)’nin miras payı yoktur.
d) (E)’nin payı 1/2, (AA)’nın payı 1/4 ve (T)’nin payı 1/4’tür.
e) (E)’nin payı 3/4, (AA)’nın payı1/8 ve (T)’nin payı 1/8’dir.

S/6) Devletin mirasçılığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kanuni mirasçı bulunmamakla birlikte, atanmış mirasçının varlığı devletin mirasçılığına engel olur.
b) Devletin iradi mirasçı olarak atanması halinde, tereke borçlarından, miras yoluyla edindiği değerler (tereke malları) ölçüsünde sorumludur.
c) Devlet, miras sebebiyle istihkak davası açamaz.
d) Devlet, kanuni mirasçı olarak saklı paylı mirasçılar içinde yer alır.
e) Hepsi

S/7) Ölüme bağlı tasarruflar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Vasiyet ve miras sözleşmesi, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardır.
b) Mirasçı atama, vakıf kurma ve mirastan feragat maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan birkaçıdır.
c) Ölüme bağlı tasarrufların iptal kararı geçmişe yürür.
d) Taraflar anlaşmak suretiyle yeni ölüme bağlı tasarruf türleri meydana getirebilirler.
e) Ölüme bağlı tasarruf şarta bağlı olarak yapılabilir.

S/8) Okuma yazma bilenlerin düzenleyecekleri resmi vasiyetnamede hangi aşamanın bulunmaması resmi vasiyetnamenin geçerliliğini sakatlar?
a) Mirasbırakanın son arzularını resmi memura beyan etmesi.
b) Vasiyetname okunup imza edildikten sonra, mirasbırakanın okunan metnin son arzularını içerdiğini beyan etmesi.
c) Şahitlerin, mirasbırakanı ehil gördüklerini, vasiyetname metnini önlerinde okuduğunu ve okunan metnin onun son arzularını içerdiğine ilişkin beyanları.
d) Mirasbırakanın yetkili memura son arzularını beyandan sonraki safhaların fasılasız olması.
e) Hepsi

S/9) Muris (M), vasiyetnamesinde, her gün iki saat boyunca kendi resmine bakması şartıyla, arabasını arkadaşı (A)’ya bıraktığını belirtmiştir. (M)’nin yapmış olduğu bu vasiyetname için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetname geçerlidir, fakat ona bağlanan koşul iptal hükmüne tabidir.
b) Vasiyetname geçerlidir, fakat ona bağlanan koşul kendiliğinden hükümsüzdür.
c) Vasiyetname geçersizdir, çünkü lehdara zarar vericidir.
d) Vasiyetname geçersizdir, çünkü ona bağlanan koşul ahlak ve adaba aykırı bir nitelik taşımaktadır.
e) Hiçbirisi.

S/10) Mirasbırakanın otomobilini (A)’ya vasiyet etmesi, (A) herhangi bir nedenle mirasçı sıfatını kazanamazsa otomobili (B)’nin almasını, (B)’nin de alacaklı sıfatını kazanamaması halinde (C)’nin almasını beyan etmesi, nasıl bir ölüme bağlı tasarruftur?
a) Mirasçı atama (mirasçı nasbı)
b) Belirli mal bırakma (muayyen mal vasiyeti)
c) Yedek mirasçı atama (alelade ikame)
d) Artmirasçı atama (fevkalade ikame)
e) Miras sözleşmesi

S/11) Mirastan feragat sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Mirastan feragat sözleşmesi hem vasiyetname hem de miras sözleşmesi ile yapılabilen bir ölüme bağlı tasarruftur
b) Mirastan feragat sözleşmesi ivazlı ya da ivazsız olsun, feragat edenin altsoyunu asla etkilemez. Altsoy kök içinde halefiyet ilkesi gereğince feragat edenin yerini alır
c) İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde, feragatten yararlanacak kişilerden biri ya da birkaçı herhangi bir nedenle mirasçı sıfatını kaybetmişse, bu halde feragat hükümden düşer
d) İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde, feragatten yararlanacak olanlar gösterilmemişse, bu halde feragat, en yakın ortak kökün atsoyu lehine yapılmış sayılır
e) Mirastan feragat sözleşmesi, ister ivazlı olsun ister ivazsız, tereke alacaklılarının da durumunu asla etkilemez

S/12) Aşağıdakilerden hangisi vasiyetnamenin yorumlanmasına ilişkin ilkelerden birisi değildir?
a) Güven ilkesi
b) İrade ilkesi
c) Favor testamenti
d) Dış olgulardan yararlanma
e) Kanuni mirasçılığın asıl olması

S/13) Mirasbırakan (M), yeğeni Mehmet lehine vasiyet yapmıştır. Ancak, mirasbırakanın bir tane yeğeni vardır ve adı da Ahmet’tir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetname şahısta hata nedeniyle iptal edilir
b) Vasiyetname saik hatası nedeniyle iptal edilir
c) Vasiyetname düzeltilir, vasiyetnamenin iptali yoluna gidilemez
d) Vasiyetname baştan itibaren hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz
e) Hiçbirisi

S/14) Muvazaalı ölüme bağlı tasarruflar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetnamede muvazaa söz konusu olamaz
b) Muvazaalı ölüme bağlı tasarruflar iptal hükmüne tabidir
c) Muvazaalı öl& ;uuml;me bağlı tasarruflar 1 ve 10 yıllık hak düşürücü süreye tabidir
d) Muvazaalı ölüme bağlı tasarrufla kazanımda bulunan kişi, muvazaayı biliyor ya da bilmesi gerekiyorsa bu halde 20 yıllık hak düşürücü süreye tabidir.
e) Hepsi

S/15) Aşağıdaki ölüme bağlı tasarruflardan hangisi, mirasçı olma ehliyeti bakımından, miras açıldığında hayatta olma şartının istisnalarından birisi değildir?
a) Ceninin durumu
b) Artmirasçı atamada, artmirasçı tayin edilen kişinin ileride doğması muhtemel bir kişi olması
c) Vasiyetname ile kurulan vakıflar
d) Yedek mirasçı atamada, yedek mirasçı tayin edilen kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması
e) Taliki şart ya da muayyen vadeye bağlı olarak yapılan mirasçı atamanın şart gerçekleştiğinde hayatta olan kişi lehine yapılması

S/16) 01.01.2006 tarihinde ölen muris (M)’nin, annesi, babası ve ana-baba bir kardeşi (K) kendisinden önce ölmüştür. (M)’nin ana bir kardeşi (Ü) ile, (K)’nın eşi (E) ve (K)’nın oğlu (Y) sağdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (Y) ve (Ü), (M)’nin mirasından eşit pay alırlar
b) (E)’nin payı ½; (Ü) ve (Y)’nin payları ¼’tür
c) (Ü)’nün payı 1/4; (Y)’nin payı 3/4’tür
d) (K)’nın yerine (E) ve (Y), (K)’ya halef olarak mirasçı olurlar
e) (Y) tek başına mirasçı olur

S/17) Aşağıdakilerden hangisi sözlü vasiyetnamenin varlığına veya geçerliliğine etki eden sebeplerden birisi değildir?
a) Bir kimsenin günden güne artan bir zafiyete uğraması ve sonunda elini kolunu oynatamayacak derecede bitkin bir duruma düşmesi
b) Tanıkların, mirasbırakanın sözlü vasiyetini kendi kusurlarından kaynaklanan bir nedenle hakime bildirmemeleri
c) Tanıkların, mirasbırakanın sözlü vasiyetini, mirasbırakanın ikametgâhından başka bir yerdeki hakime bildirmeleri
d) Tanıkların, şartların varlığı halinde, bir askerin son arzularını bir yüzbaşıya bildirmeleri
e) Olağanüstü bir halin mevcut olması

S/18) Vasiyetnamenin, kazaen veya mücbir sebep dolayısıyla kaybedilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bundan zarar görenler haksız fiil hükümlerine göre tazminat talep edebilirler
b) Vasiyetname hükümsüzdür
c) Kaybolan vasiyetnamenin içindekileri tespit etme imkânı varsa vasiyetname hüküm ifade eder
d) Vasiyetnameyi kazaen bizzat vasiyetçinin kendisi kaybetmişse, vasiyetname yine hükümsüzdür
e) Hiçbirisi

S/19) Aşağıdakilerden hangisi hem vasiyet hem de miras sözleşmesi ile yapılabilen ölüme bağlı tasarruflardan birisidir?
a) Vakıf kurma
b) Tanıma
c) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama
d) Yedek mirasçı atama
e) Olumlu miras sözleşmesi

S/20) Herhangi bir nedenle mirasçı olamayan en yakın hısımlardan birinin altsoyu yoksa, onun miras hakkı, aynı zümre içinde yer alan en yakın mirasçıya geçer kuralı, zümre sistemine hakim olan ilkelerden hangisidir?
a) Zümreler arasında sıra
b) Zümre içinde sıra
c) Kök içinde halefiyet
d) Zümreler arası halefiyetin olmaması
e) Eşitlik esası

S/21) Belirli mal bırakma (muayyen mal vasiyeti) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tüzel kişi lehine muayyen mal vasiyeti yapılamaz
b) Vasiyet alacaklısının birden fazla olduğu durumlarda, hisse payları belirlenmemişse vasiyetname hüküm ifade etmez
c) Vasiyet alacaklısı, vasiyet konusu şeyi, mirasbırakanın ölümü ile birlikte kendiliğinden iktisap eder
d) Kural olarak kanuni mirasçılar belirli mal vasiyetinin borçlusudur. Ancak atanmış (mansup) mirasçılar belirli mal vasiyetinin borçlusu
olamaz
e) Belirli mal bırakma, mirasbırakanın tasarruf yetkisini kısıtlamaz. Mirasbırakan başkasına vasiyet ettiği mala ilişkin tasarruf işlemleri yapabilir.

S/22) İptal davası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İptal davası, bozucu yenilik doğuran (inşai) bir davadır
b) Hakim, iptal sebeplerini re’sen göz önüne alamaz
c) İptal kararı geçmişe yürümez
d) Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin karar, sadece davanın tarafları arasında hüküm ifade eder. Yani iptal davası açmamış olan mirasçıdan tasarrufu yerine getirmesi istenebilir
e) Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin karar, davalını elinde bulunan malların iadesini sağlamaz. Malların iadesi için miras sebebiyle istihkak davasını açmak gerekir

S/23) Yükleme (mükellefiyet) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yükleme sadece vasiyetname ile yapılabilen bir ölüme bağlı tasarruftur
b) Yükleme lehdarının hak ehliyetine sahip olması gerekmez
c) Yükleme lehdarı bir alacak hakkı sahibidir ve yükleme yerine getirilmediğinde tazminat isteyebilir
d) Doğrudan doğruya kanuni mirasçılara ödev yükleyen yükleme, bağımlı yüklemedir
e) Bağımsız yükleme, vasiyet alacaklısı için, vasiyet konusu şeyi fiilen ele geçirdiği anda muaccel olur

S/24) Miras sözleşmesinin ortadan kalkması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Miras sözleşmesinin geçerliliği resmi vasiyetname şeklinde yapılmasına bağlı ise de, ortadan kaldırılmasına yönelik anlaşmanın basit yazılı şekilde yapılması yeterlidir
b) Sağlararası edim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, diğer taraf borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir
c) Evliliğin boşanma nedeniyle ortadan kalkması halinde, aksine bir durum söz konusu değilse,miras sözleşmesi kendiliğinden sona erer
d) Miras sözleşmesinde, sözleşmenin hükümlerinde değişiklik yapma veya tümüyle ortadan kaldırma yetkisi, sadece taraflara değil, onların külli haleflerine de tanınmıştır
e) Hiçbirisi

S/25) Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı tasarruf sayılmaz?
a) Evlilik dışı altsoyun tanınması
b) Mirasbırakanın, (A)’ya vasiyet ettiği bir taşınmazı sağlığında (B)’ye bağışlaması
c) Vasiyeti yerine getirme görevlisi tayin etme
d) Mirasbırakanın, vasiyetnamesinde çocuklarının eğitim ve terbiyesi hakkında birtakım emir ve talimatlar vermesi
e) Alt vasiyet
Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

X