Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Miras Hukuku Vize Soruları (2006/07)

Selçuk Hukuk Miras Hukuku Vize Soruları (2006/07)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİRAS HUKUKU VİZE İMTİHANI

31.01.2007

ADI SOYADI :
NUMARASI : Salın No: Sıra No:
TALİMAT : Süre 30 dakikadır. Mevzuat kullanmak yasaktır. Toplam 20 soru olup her bir soru 5 puan değerindedir. Cevaplar cevaplama tablosu üzerinde (X) konulmak suretiyle yapılacaktır. Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Süleyman YALMAN

S. 1 Aşağıdakilerden hangisi zümre sistemine hakim olan esaslardan biri değildir?
a) Zümreler arasında sıra olması
b) Zümre içinde sıra olması
c) Kök içinde halefiyet esasının olması
e) Zümre içinde eşitlik esasının olması
d) Zümreler arası halefiyetin olması

S. 2. Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılara intikal eder?
a) İntifa ve sükna hakları
b) Miras bırakanın şahsi edim borcu
c) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat ödeme yükümlülüğü
d) Nafaka alacağı
e) Manevi tazminat istemi

S. 3. Sağ kalan eşin varlığı aşağıdakilerden hangisinin yasal mirasçı olmasını engeller?
a) Amca oğlu
b) Teyze
c) Büyük ana
d) Evlatlık
e) Amca

S. 4. Miras bırakanın ana baba bir kardeşi (C) ile, ana bir baba ayrı kardeşi (D) vardır. Miras bırakanın babası (B) daha önce ölmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ana birasın yarısına hak kazanır
b) (C) mirasın yarısına hak kazanır
c) (B)’nin payı (C)’ye geçer
d) (D)’nin payı ¼’tür e
) (D)’nin yasal miras hakkı yoktur

S. 5. Muris (M) öldüğünde geride eşi (E), anneannesi (AA) ve teyzesi (T) ile, babasının babası (BB) ve halasının oğlu (Y) hayattadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Eş (E)’nin miras payı ¾, (AA), (T), (BB) ve (Y)’nin her birinin miras payı ise 1/16’dır
b) Zümre başlarından biri sağ olduğu için (T) ve (Y)’nin miras hakkı yoktur
c) (T) için kök içinde halefiyet prensibi işlemez
d) (Y) için kök içinde halefiyet prensibi işlemez
e) Sadece sağ kalan zümre başları ve eş mirası yarı yarıya paylaşırlar

t;span style=”font-size: 10pt; font-family: Arial”>S. 6. Her nasılsa iki defa evlenmiş kadın ya da erkeğin evlenmenin butlanına kara verilmeden önce ölmesi ve sağ kalan eşin iyi niyetli olması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Herbir eş, birlikte mirasçı oldukları zümreye göre sahip oldukları miras payını aralarında eşit olarak paylaşırlar
b) Her bir eş, birlikte mirasçı oldukları zümreye göre sahip oldukları miras payını ayrı ayrı alırlar
c) Sonraki eşin mirasçı sıfatını haiz olabilmesi için kanuni mirasçıların tamamının rızası aranır
d) Sonraki eş asla mirasçı sıfatını kazanamaz
e) Hepsi

S. 7. (M)’nin, eşi (E) ile evliliği devam ederken, kendisinin evli olduğunu bilen komşusu (K) ile ikinci defa evlenmiş ve bu evlilikten (O) dünyaya gelmiştir. (O)’nun (M)’ye mirasçı olabilmesi için aşağ ıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (K) kötüniyetli olduğu için (O), (M)’ye mirasçı olamaz
b) (M)’nin önceki eşi (E), sonraki evliliğin mutlak butlanına karar verdiri ve evlilik bu nedenle sona ererse, (O) mirasçı olamaz
c) Evliliğin butlanı davasında (K) iyiniyetli olduğunu ispatlayabilirse, (O), (M)’ye mirasçı olabilir
d) (K)’nın veya (M)’nin kötüniyeti (O)’nun mirasçılığına engel değildir, bu nedenle (O), (M)’ye mirasçı olabilir
e) Hiçbiri

S. 8. Açılmış olan boşanma davası devam ederken davacı eşin ölmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Davacı ve davalının mirasçıları davaya devam edebilirler
b) Davalı eşin kusurlu olması halinde, davalı, miras bırakana mirasçı olamaz
c) Kusurlu olan davalı eş lehine yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçersizdir
d) Mahkeme boşanmaya değil, ayrılığa karar vermişse, sağ kalan eş kanuni miras hakkına sahiptir
e) Miras bırakanın vasiyetname ile eşi lehine yaptığı kazandırmalar boşanmanın gerçekleşmesi halinde kendiliğinden hükümsüz hale gelir

S. 9. Aşağıdakilerden hangisi ölüme bağlı tasarrufların kanun gereği kendiliğinden sona erdiği hallerden birisi değildir?
a) Lehine ölüme bağlı tasarruf yapılan kimsenin mirasbırakandan önce ölmesi
b) Eşlerin boşanması
c) Sözlü vasiyette, vasiyetçinin olağan vasiyetname türlerinden irine başvurma imkânını elde etmesi
d) Metres lehine vasiyette bulunulması
e) Bozucu ya da geciktirici şartın gerçekleşmesi

S. 10. Muris (M), vasiyetnamesinde üç oğlundan tek (O)’yu kendine mirasçı atamış ve borçlarından ise sadece eşi (E)’nin sorumlu olduğunu söylemiştir. Buna göre, (M)’nin alacaklıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sadece (E)’ye başvurabilirler
b) Sadece (O)’ya başvurabilirler
c) Hem (E)’ye hem de (O)’ya başvurabilirler, her ikisi de müteselsil sorumludur
d) Tüm mirasçılara başvurabilirler, hepsi müteselsil sorumludur
e) Hepsi

S. 11. Ayırt etme gücüne sahip bir kimsenin kısıtlanmış olması halinde vasiyetname yapma ehliyeti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Vasiyetname yapma ehliyeti tamdır
b) Yasal temsilcisinin izniyle yapabilir
c) Düzenlemiş olduğu vasiyetname iptal hükmüne tâbidir
d) Düzenlemiş olduğu vasiyetname butlan hükmüne tâbidir
e) Hiçbiri

S. 12. El yazılı vasiyetnamede, üçüncü şahıslar tarafından yapılan ilavelerin veya değişikliklerin hukuki sonuçları bakımından aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- Üçüncü şahıs, ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası dışında yapmışsa bunların vasiyetnameye hiçbir etkisi yoktur. İlave veya değişiklik, hiç yapılmamışçasına vasiyetname hüküm ifade eder
II- Üçüncü şahıs ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası ile vasiyetname tamamlandıktan sonra yapmışsa, vasiyetname şekil şartına uyulmadığı için iptal ettirilebilir
III- Üçüncü şahıs, ilaveyi veya değişikliği vasiyetçinin rızası ile vasiyetname tamamlanmadan yap0mışsa, vasiyetname şekil şartına uyulmadığı için iptal ettirilir
a) Yalnız I b) I ve II c) I ve III d) II ve III e) Hepsi

S. 13. Aşağıdakilerden hangisi resmi vasiyetnamenin düzenlenmesine tanık olarak katılabilir?
a) Fiil ehliyeti bulunmayanlar
b) Bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar
c) Evlatlığın karısı
d) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasa tâbi olanlar
e) Vasiyetçinin kızının kocası

S. 14. Ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı şekil eksikliği nedeniyle iptal ettirilir
b) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar, şekil eksikliği nedeniyle iptal edilir
c) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı hata nedeniyle iptal edilir
d) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar, hata nedeniyle iptal edilir
e) Ölüme bağlı tasarrufun tamamı, tasarrufta bulunan kimsenin böyle bir tasarruf ehliyetine sahip olmaması nedeniyle iptal edilir

S. 15. Mirasbırakan (M), yeğeni Mehmet lehine vasiyet yapmış ancak mirasbırakanın bir tane yeğeni vardır ve adı da Ahmet’tir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Beyan hatası nedeniyle iptal hükmüne tâbidir
b) Saik hatası nedeniyle iptal hükmüne tâbidir
c) Saik hatasıdır, ancak saik hatası esaslı hata olarak kabul edilmediği için tasarruf iptal edilmez
d) Mirasbırakanın son arzuları kesin olarak tespit edilebilmek kaydıyla hata düzeltilir, yani ölüme bağlı tasarrufun iptali yoluna gidilemez
e) Vasiyetname şahısta hata nedeniyle iptal edilebilir

S. 16. Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?a) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atanacak kişinin atama işleminin yapıldığı anda fiil ehliyetine sahip olması gerekir b) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevinin icrası bakımından asliye hukuk hakiminin denetimine tâbidir c) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, görevini yerine getirirken ilgililere karşı bir vekil gibi sorumludur d) Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama işlemi kural olarak sadece miras sözleşmesi ile yapılabilir e) Vasiyeti yerine getirme görevlisi, tereke mallarının devri ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak kurma konusunda da tek başına yetkilidir

S. 17. Mirasbırakan (M), yapmış olduğu vasiyetnamede artmirasçılık yolu ile (A) ve (B)’yi sırasıyla mirasçı atamış, fakat (B)’ye de mirası (C)’ye devretme borcu yüklemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Artmirasçı atamada, artmirasçı tayini açısından herhangi bir sınırlama yoktur, dolayısıyla böyle bir tasarruf geçerlidir
b) Artmirasçı atamada, artmirasçı tayini sadece bir dereceli olabilir, dolayısıyla böyle bir tasarruf butlan hükmüne tâbidir
c) Tasarruf hata hükümlerine göre iptal hükmüne tâbidir
d) Tasarrufun içeriği hukuka aykırı olduğu için iptal hükmüne tâbidir
e) Mirasbırakanın böyle bir tasarruf ehliyeti bulunmadığı için iptal hükmüne tâbidir

S. 18. Mirasbırakan (M), yapmış olduğu vasiyetname ile (A)’yı kendisine mirasçı olarak atamıştır. (A)’nın herhangi bir nedenle mirasçı olamaması durumunda (B)’nin mirasçı olmasını istemiş, ancak bunların hangisi mirasçı olursa olsun bunun ölümünden sonra mirasçım (C) olacaktır demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) (A), (B) ve (C) için yedek mirasçı atama söz konusudur
b) (A), (M) ve (C) için artmirasçı atama söz konusudur
c) (A) ile (B)’nin mirasçılığı, yedek mirasçı atama, (C)’nin mirasçılığı ise artmirasçı atamadır
d) (A) ile (B)’nin mirasçılığı artmirasçı atama, (C)’nin mirasçılığı ise yedek mirasçı atamadır
e) (A), (B) ve (C) için olumlu miras sözleşmesi söz konusudur

S. 19. Miras bırakanın kendisinin ölümünden sonra, “eşinin başka biriyle evlenmemesi” şartıyla terekenin yarısını ona bırakmasına ilişkin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Şart ahlâka ve adaba aykırı olduğu için, hem şart hem de ölüme bağlı tasarruf geçersizdir
b) Ahlâka ve adaba aykırı olan bu şart geçersizdir, ancak ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini korur
c) Şart kanuna aykırı olduğu için, hem şart hem de ölüme bağlı tasarruf geçersizdir
d) Kanuna aykırı olan bu şart geçersizdir, ancak ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini korur
e) Hiçbiri

S. 20. İptal davası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İptal davası açabilmek için kanuni mirasçıların saklı pay sahibi olmaları şarttır
b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin vasiyetnamenin iptali davasında davalı sıfatı yoktur
c) Hakim iptal sebeplerini re’sen nazara alabilir
d) İptal davasında, iyiniyetli davalılar için öngörülmüş olan on yıllık süre vasiyetnamelerde miras bırakanın ölümüyle birlikte işlemeye başlar
e) İptal davasında hükümsüzlük, def’i yoluyla her zaman ileri sürülebilir

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Hukuk Sokağı kurucusu, editörü. Avukat, arabulucu, hukukçu bilirkişi.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk Borçlar Genel Vize Soruları (2007/08)

2007 – 2008 ÖĞR. YILI, S.Ü. HUKUK FAK. BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜK. VİZE İMTİHANI 18.01.2008 …

  • Yasin Aytaç

    cevaplarını verir misiniz lütfen sizden rica etsem

  • yagmur

    cevapları yok mu