Anasayfa / Hakimlik & Savcılık / Nasıl Hakim / Savcı Olunur?

Nasıl Hakim / Savcı Olunur?

Avukatlığa hak kazanabilmek için gerekli koşulların Avukatlık Kanunu’nda sayılması gibi, hakim / savcı olabilmenin koşulları, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Buna göre, hakimlik / savcılık mesleğine hak kazanabilmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekir. 2802 sayılı kanunun Adaylık Dönemi başlıklı İkinci Kısımda yer alan Birinci Bölümü, bu hususlara ilişkin hükümler içermektedir.

Kanunun 7. maddesinde de belirtildiği üzere, hakimlik ve savcılık mesleğine hak kazanabilmek için belirli niteliklere sahip olmak gerekir. Bu niteliklere sahip olunmasından sonra başlayan adaylık süreci de başarı ile tamamlanmalıdır.

Adayların Nitelikleri
Madde 8: Adaylığa atanabilmek için:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

c) Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından,   her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği  kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,




d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) (Mülga)

f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

g) Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

ı) Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

j) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

k) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; yukarıdaki (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak,

şarttır.

Yazılı Sınav

Bu koşullar sahip hakim / savcı aday adayları, Adalet Bakanlığı’nın belirlediği kontenjanlar dahilinden, ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınava tabi tutulur. Sınav, Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi bölümlerinden oluşur. Genel Kültür sorularının puan hesaplanmasındaki ağırlığı %20’dir. Genel Yetenek ve Genel Kültür kısmında Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından sorular bulunur. Alan Bilgisi kısmında ise, Adli Yargı Hakimliği Sınavlarında Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdarî Yargılama Usulü ve İdare Hukuku; İdari Yargı Hakimliği Sınavlarında ise, Anayasa Hukuku, İdare hukuku, İdarî Yargılama Usulü,  Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Medenî Hukuk, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi konularından sorular bulunur.

Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve 70 puan alanlar sınavı kazanmış sayılır. Aday adayları puan sırasına göre sıralanarak bir liste hazırlanır. Bu listeden, o sınav için ilan edilmiş kadro sayısının iki katı kadar aday adayı, sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olur.




Mülakat

Yazılı sınavda başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazananlar, bir sözlü mülakattan da geçmek zorundadır. Mülakat için oluşturulan kurul, Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Mülakatta aday adayının, muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel ve fizikî görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakati, yetenek ve kültürü, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar puan vermek suretiyle değerlendirilir.

Değerlendirme

Mülakat sonrası, yazılı sınav puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak bir puan belirlemesi yapılır ve aday adayları puanlarına göre sıralanır. En çok puan alandan başlamak üzere hazırlanan listede, açıklanan kadro kadar aday adayı, başarılı kabul edilerek hakimlik / savcılık stajına başlamaya hak kazanır.

Staj

Hakimlik / Savcılık adaylığı dönemi (staj), 4954 Sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu‘na 08.08.2011 tarihinde 650 sayılı K.H.K. ile eklenen geçici 11. maddeye göre beş yıl süreyle 1 yıla indirilmiştir. Ancak uygulamada bu süre uzayabilmektedir.

Stajın yapılması, Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu yönetmelik hükümlerine göre, gerek adli ve idari yargı hakim adayları ve gerekce savcı adaylarının, Yargıtay ve Danıştay stajları, hangi mahkemede ne kadar süre ile staj göreceği, Adalet Akademisi’nde alacakları eğitim ve bunun süresi gibi hususlar düzenlenmiştir.

Tüm bu süreçleri başarı ile tamamlayan hakim / savcı adayı, eğitimin sonunda son bir kez daha yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur (bknz: Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı ve Sözlü Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik). Bu sınavları da başarıyla tamamlayan adaylar, hakimlik / savcılık mesleği için bir engelinin bulunmaması halinde ataması yapılarak mesleğe başlarlar.




Yazar: Berk Enes

Berk Enes
Şimdilik hukuk fakültesi öğrencisi. Yarın ne olur bilinmez. Yarına çok var...

Ayrıca bknz.

İçtihatlar Hakim ve Savcılara Açıldı

Adalet Bakanlığı, 29 Aralık 2010 Salı günü internet sitesinde yaptığı duyuru ile, Hakim ve Cumhuriyet …

 • Umut Atsız

  Merhaba bende savcı olmak istiyorum şu anda lise 2ye gitmekteyim ama olabilir miyim bundan emin değilim şehit yakını Kürt kökenliyim Kürt olamam sorun olur mu ? Bunu merak ediyorum

 • Pingback: Hukuk Fakültesi Bitirmenin Artıları ve Eksileri Nelerdir ? - Moral Akademi()

 • Özge

  Yok artık her meslek grubunda aç kalabilir insanlar ama ülkede dereceye giren insanlar bu bölümü tercih ediyorlar eşit ağırlık için konuşursak bu insanlara aç kalıyor demek komik oluyor bence eğitim sektöründe öğretmen fazlası yokmuş gibi insanlae yorum yapıyor direk oturduğunuz yerden iş bulup para kazanma devri değil artık mesleğiniz değil de mesleki yeterliliğiniz önemli

 • SELMALİTO

  peltekler hakim olabilirormu

 • Avukat G

  Merhaba arkadaşlar bir hususta araştırma yaparken burayı gördüm ve arkadaşlarımızın mesleğe ilişkin ideallerini görünce birşeyler yazmak istedim. Eğer hırslı ve tuttuğumu koparan bir insanım diyorsanız mücadeleci ruhunuzu öne atıp avukat olmanızı tavsiye ederim ancak kendinizde bunu görmüyorsanız daha çok görev-yap odaklı mesleklere yönelmenizi tavsiye ederim. Zira avukatlıkta mücadele etmeniz gereken bir çok insan, kurum olacak yeri gelince müvekkiliniz. Hakimlik-Savcılığa gelirsek sınavı kazandıktan sonra önünüzde mülakat denilen büyük bir engel var, ideolojik kaygılar güdülerek yapılan eliminasyonda sizi hakimliğe yeterli görmeyebilirler :))

  Bu sebeple iyi düşünün, önünüze bakın, eş dost tanıdık varsa bu camiada sorun soruşturun
  hayatınız boyunca bu mesleği yapacağınızı unutmayın.

 • zeynep d.

  Oturduğum şehrin en iyi anadolu liselerinden birisinde okuyorum. Yıllardır tek istediğim üniversite İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Savcı olmak istiyorum. Deli gibi ders çalışıyorum. Tatil filan demeden hep ders çalışıyorum. Lisede de bölüm seçerken sayısal derslerin puan getirisi daha fazla olduğu için sayısal seçeceğim. Coğrafya, tarih ve edebiyat derslerinde tam yapıyorum zaten. Ama yinede kazanamazsam diye endişelerim var. Kazansam bile avukat kalırım korkusu var. Kolay bir bölüm değil sonuçta. İleride işime yarayabilmesi için (diksiyon da, kelime dağarcığımın zenginleşmesinde, kompozisyon tarzındaki yazılarda, vb…) bol bol kitap okuyorum. Kitapların türleri farketmiyor. Tarih kitabı da olabiliyor, gençlik kitabı da. Her neyse. Dediğim gibi bazı endişelerim var. Mülakatlardaki torpiller falan olsun şimdiden insanı geriyor. Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler…

 • Gamze

  Ben son sınıf öğrencisiyim ve Adana Çukurova Üniversitesi Hukuk fakültesini çok istiyorum ama ailem is bulamazsın boş bölüm gibi şeyler söyleyip beni sağlık alanına göndermek istiyorlar sizce ne yapmalıyım ve hukuk nasıl bir bölüm?

  • ebrar

   aynı tepkilerle bende karşı karşıyayım, ve gayette haklılar. büyüklerin daima bi bildikleri var ki hayatımızda yol gösterici olarak rolleri büyük.. ailene kulak ver ve pişman olacağını bile bile gönlündeki mesleğe yönelme! ülkemizin bütçesi belli yani ya sağlık sektörü ya da eğitim.. anlayacağın hukukta işler boş..:)) millet aç geziyor.

 • Buşra

  Sayısaldan hukuğa gidebilir miyim?

  • Gamze

   Tabiki bende sayisalim Ygs de hepsini yapmak zorundayız ama Lys de matematiğin yanında Edebiyat Coğrafya ya da girmen. Gerekiyor😊

 • selenay

  9. sınıf öğrencisiyim savcı olmak istiyorum bunun için eşit ağırlıkmı seçmeliyim

 • Keremcan Köser

  Ben lise 3 Sağlık Meslek öğrencisiyim şu ana kadar ortalamam 75 saglık meslek oldugum için şansım obur liselere göre az şimdi ne yapmalıyım hedefim savcı olmak kaç net kaç puan çıkarmalıyım ? cevaplarsanız sevinirim

 • Sibel

  Ben 12 yaşındayim ve senelerdir hakim olmak istiyorum. Derslerim cok iyi ama pek kitap okumayi sevmiyorum. Sizce hakim olabilir miyim?

  • Muhammed Emin YILDIZ

   Kitap okumak seni hakim yapmaz ama eğer çok okursan daha iyi bir hakim olursun. Bu arada 12 yaşında böyle büyük bir kararla hedefini belirlemen takdirle karşılanmalı. Bilgisayar yada televizyon başında geçirdiğin zamanı azaltıp kitap okumaya.zaman ayırabilirsin. Okumaya da sevdiğin türdeki kitaplardan başla

   • Sibel

    Teşekkürler. Bundan sonra oyle yapmayi demeyeceğim

   • Sibel

    Peki Hakim olabilmek icin hangi liseyi okumamiz gerekir.

    • Muhammed Emin YILDIZ

     Lise önemli değil Hukuk Fakültesi okuyup mezunu okuman hakimlik savcılık sınavlarına girmen için yeterli

   • mustafa

    ben 12 yaşındayken gerçi şuanda 14 üm ama köln üniversite ile birlikkte eğitim veren hukuk fakültelerini dişçilik sonrası dusta okunacak bölümleri araştırıp mesleğime karar vermeye çalışıyordum ygs planı falan yapıyordum o kızın hedefi bile tebrik ediliyorsa ben masterim sanırım 🙂

    • DOGUKAN HUZUR

     şu an ne durumdasın merak ediyorum bulunduğun sosyal ortamda , araştırdığın şeyler biraz tutarsız gözüküyor , çünkü ben de senin yaşındayken tübitak a formüller üreten bir çalışma ortamındaydım ama daha sonra maymun iştahlı olunca bazı şeyler ters gitti hayat savurdu gitti. ama yine de tebrikler bu kadar çok idealistsen ve yardıma ihtiyacın olursa destek olmaya çalışırım samed12345@hotmail.com .

 • Ramazan Güneş

  Ben 18 yaşındayım açık lisede okuyorum bi sorun olurmu??

  • Hayalleredogru

   Açık lise vs. Anadolu lisesi yahut başka liselerde okuman hakim olmayacağın anlamına gelmez. Sıkı bir ders calışırsan neden olamayasın. Önemli olan hukuk fakültesini kazanman 🙂

 • sabahattin

  ben acık lıse ogrencısıyım hukuk gelıyor ıyı bır unıde acık lıse olmam 4 yıl sonra hukuk fakultesını bıttırdıkten sonra 2 stajdan sonra hakımlık savcılık sınavlarına gırebılırmıyım etkıler mı acık lıse ?

  • Muhammed Emin YILDIZ

   Etkilemeyecektir önemli olan lisans (Üniversite) eğitimin

  • berlin

   söyliyim ben sana olur mu

 • Nur

  Yazılı sınav için çalışılır,edilir ama mülakat bence biraz sıkıntılı gibi. Eğer mülakata girmiş olan varsa neler olduğunu yazabilir mi?

 • tarık trk

  mülakat=torpil gençler

 • Berfin

  Ben Berfin İzmir ‘ de yaşıyorum daha 13 yaşında olan 7 sınıf öğrencisiyim . Şu an yazdıklarınızı okudum . Kiminiz korkuyor , ümitsiz vb şeyler beni üzüyor çok araştıyorum geleceğimin hukuk olacağını istiyorum . Belkide kim bilir on sene sorna bir avukat olmuşum hayallerim var bu konuda umutluyum çalışıyorum …
  Alper abi sende bişi istiyorum : Hukuku , öğrenim gördüğün okuları , liseleri ve ünüversiteni bizlere öğütlerini gibi şeyleri kapsayan bir yazı yazarsan memnun olur belki okumasun yada yazmasın ama inşallah bu mesajımı sana ilete bilirim kendine iyi bak 🙂

 • meraklı

  Ben diyelim ki harp okulu seçmelerinden elendim f maddesi yüzünden savcı olmam engellenirmi askerlikle ilgisi bulunmamak yazıyor sanırım bu askerliğini yapmış olmak demek ancak bu maddeyi önüme koyup elendin derlermi ?

 • öğrenci

  360 puanlık Anadolu lisesinden hukuk fakültesi çıkarmı

  • Damla

   çıkar 🙂

  • bero

   tabikide 200 lük okuldan bile çıkar o senin çalışmanla azmine baglı

 • Rabia

  Sağlık kolejinden hukuka geçebilirim değilmi?

  • Erdem

   Koleji okullarında geçersiniz sonuçta normal bi okuldan fazlası haksızmıyım

 • ipek

  bende hakim yada savcı olmak istiyom

  • Zehra

   Bu türkçe ile zor.

   • misafir

    Güldürdün valla 😀

   • Panda Queen

    ya güldürdün be skdhfjsjdfhg

   • Kardelen

    Abi kfkdkdkkxndk

   • tuna

    QW:eQ:eQW:QWE:Eq ya olm

   • Çağla

    Türkçe’yi küçük harfle yazan birinin eleştirmesi…

 • Işılay Yeygel

  bu sene lise-1 öğrencisiyim hukuk fakültesini okumak istiyorum hedefim Hakim olmak

 • Duhan

  Askeri savcılığında açıklamasını yapar mısınız?

 • Celalettin Çakır

  Merhabalar sayın sayfa liderleri
  Ben meslek lisesi mezunuyum ASKERLİĞİMİ yaptım 22 yaşındayım, YGS yada lys sinavindan hukuk fakültesini kazanip bitirmem sonrasında savcı ve hakim lık sınavlarına gitmem, Savcı olmam için yeterli olacakmidir. Yanıtını için şimdiden teşekkürler.

 • Ziyaretci

  Merhabalar, bir kulağın tamamen duymaması hakimlik savcılığa engel mıdır ??

  • Ali Galip Öztürk

   Sanırım bazı engelleri teşkil edecektir bir kulağının tamamen duymaması.

 • arda

  Benim babam polis ben hakim olmak istiyorum olurmu yaşım 12 ve derslerin orta

  • 12345

   On fırın ekmek yemen lazım

  • Alper

   Olursun tabi kardesim calis yeter ki

 • Rengin

  Ben savcï olmak istiyorum tūrkçe ve sosyal in ūzerine yūklenmem yeterli mi…

  • DL Buse Dal

   Eşit ağırlık lazım

   • Ali

    Biraz daha detaylı bilgi verir misiniz Buse.

    • sena

     Şöyle ki hukuk fakulteleri TM-3 özel başlığı altında eşit ağırlık bölümünden öğrenci alır. Bunun için genel hatlarıyla YGS’de önem sırası Türkçe (%15) > Matematik (%10) = Sosyal (%10) > Fen (%5) , LYS’de ise Türk Dili ve Edebiyatı (%25) > Matematik (%18) > Coğrafya (%10) > Geometri (%7) şeklindedir. Yani önemli olan sınav LYS ve en önemli ders de edebiyattır; fakat geometri Türkiye genelini zorlayan bir ders olduğu için geometriye de önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. TM öğrencileri için en büyük yanlışlardan birisi de matematik dersinin önemsiz olduğudur.

 • Fethi

  Ben Fen Lisesinde Okuyorum Hukuk Fakültesi İçin Fen Lisesi Hata Mıdır Anadolu Lisesi Mi Daha İyi Olur ?

 • kemal

  bizim okulda siyasetbilmi ve kamu yönetimi mezunu idari yargılma hakimi olmuş hoca var

 • vedat ön.

  aslında ben bana haksızlık yaptıkları için hakim olmak istiyorum ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR… onun için iyi kötüyü anlarım

  • misafir

   Her haksızlığa uğrayan hakim olsaydı

 • vedat ön.

  nasıl oluyormuşuz bi anlatın

  • sena

   Öncelikle çok okumak gerekiyor hukukta. Dolayısıyla henüz şu birkaç paragraflık yazıyı üşenip de okumayan ve özet geçilmesini isteyen birisi eğer hukuk okumaya ilgiliyse bir kez daha düşünsün derim.

 • omer..

  sınavları yüksek puanla kazandım.. ama duydum ki . ailenin sicilini dahi araştırıyorlarmış. dogru mu…

  • hukukçu

   torpilin yoksa zor (hukukçuyum)

   • Beyza

    Kısmi bi durum benim icinde gecerli su an lisedeyim ve hukuk kazanma konusunda pekte bi sıkıntım yok fakat babam cinayetten ceza evinde bana etkisi ne derece olur?

    • Umut

     Hiç şansın yok

 • zeynep kılıç

  ben hakim olmak istiyorum ve buna kalpten inanıyorum 🙂

 • ümmügülsüm

  ben psikolog olcktm yaşdığımız bir olaydan sonra hakim veya svacı olnaya kara verdm ve 14 yaşndym derslerim kötüde deil süperde deil günlük tekrar test ve kitap okumakla derslerimi düzelteblrmymmm??????

  • dilara

   Evet
   Okuldan eve geldiğinde tekrar yap
   sonra test çöz da sonra
   ertesi gününkilere bak daha sonrada yatmadan kitap oku .
   başarıcağına eminim . 🙂

  • laksdajs

   Bizim ülke de bu tarz işler ‘liyakat esası’na göre yürümüyor. Bir dönem ulusalcıların, sonra The Camia’cıların (ince bıyıklılar, cemaatçiler, paralel yapı, hizmet artık ne derseniz), şuan ise tamamen Ak Parti’nin elinde olan ve kadrolaşılan bir yer hâkimlik savcılık. Yazılı sınavdan 100 dahi alsan, eğer hükümet veya hükümet partisinde bir dayın yoksa, mülakatta geçemezsin kolay kolay. Sistem böyle bizim ülkede. Ona göre düşün, ona göre karar ver ümmügülsüm.

  • Caner

   Yavrucugum sen ilk önce liseyi bitir bi

  • hukukçu

   sen önce bi hukuk kazanda sonra biraz daha yırtınırsın dha var ama çok zor

  • Duhan

   Savcı olmak istiyorsan araştırman lazım. Molay kolay karar verebileceğin bir şey değil. Hakim olmak istiyorsan ise soğukkanlı ve analitik olman lazım. Gerçi bu ikisi içinde geçerli.
   Dersler önemli değil, önemli olan üniversite sınavı. Ve 14-15 yaşındaysan geç değil. Ama yinede düşün derim. Psikolojide iş bulamazsın. Sayısalsan işin daha kolay ama kararlıysan bunu yaşadığın olaya bağlamadan seç hukuku.

 • Meryem Tuza

  Ya ben açiktan okuyom hukuku adalet sonra dgs yapcam sizce olabilir mi çok mu zor

 • mazlum yıldırım

  ben açık tan okulu okuyorum aceba ilerde hukuku okuyabilirmiyim arkadaşlar birileri bana bu konuda yardımcı olabilirmi ?

  • Hukukçu

   Ben açık liseden hukuk fakültesini kazandım çok şükür şimdide hukuk okuyorum istersen sende okuyabilirsin. Unutma her şey sende bitiyor!

  • Duhan

   Açıktan okuyorsan lys ve ygs yede hazırlanman için bol zamanın var. It gibi çalışırsan tutturursun.

 • lara

  bornava anadolu lisesimi ben orda okuyorum 500 puan ben hakim olmak istiyorum

 • kardelen

  ben yargıç olmak istiyorum ama ne okumam gerektiğini bilmiyorum lise 1 e gidiyorum anadolu lisesindeyim yardımcı olurmusunuz

  • by

   Çok çalışıp Ankara Hukuk kazanacaksın. Benim gibi 😉

   • lara

    sen nesin kaç yaşındasın biliyoruz ama illa ankarada değil izmirdede var

    • Nur

     Devlette en iyi hukuk fakültesi Ankara Hukuk’tur. İzmir’de de olsa olsa 9 Eylül iyidir ama Ankara Hukuk’un yanından bile geçemez.

     • sena

      Hukuk fakültelerinin köklü olması elbette önemlidir. Ankara Hukuk ve İstanbul Hukuk da bu konuda en iyi fakültelerdir. Fakat üniversite hayatını tamamıyla derslere adamak değil de hem layıkiyle okumak hem de kampüs hayatını tam anlamıyla yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda da Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Bilkent en iyi üniversitelerdir şahsıma mahsus fikrimce. (ODTÜ’de hukuk fakültesi olmadığını da bilmeyenler için belirtmek gerekir ama kampüs güzelliğinden bahsedip de ODTÜ’den bahsetmemek de olmaz. ) Hacettepe Hukuk henüz ilk mezunlarını verdiği, köklü olmadığı için çok tercih edilmese de 4 yılda gösterdiği başarı takdire şayandır ;ki en köklü hukuk fakültelerinden İstanbul Üniversitesi ile aynı seviyeye gelmiş, alınan öğrenci sıralamaları bakımından Ankara ve İstanbul Üniversitesinin az farkla gerisinde kalmıştır. Kadrosu da fiziki şartları da eğitimi de oldukça üst seviyedir. Hukuk isteyen arkadaşlara kuvvetle önerebileceğim bir üniversitedir.

  • lara

   ben 500 puan bornava anadolu lisesi hakim olucam sen hangi anadolu lisesindesin

  • hukukçu

   herhangibi bir hukuk fakültesi kazanmam yeterli kıbrısta olur

 • Alaaddin Miyasoğlu

  Merhaba ben lisede kınama aldım 10 puanım dustu sarı dosyadan. Bu engelmidir savcı olmama

  • hukukçu

   sanmıyorum engel olduğuna onlar basit şeyler önemli olan adli sicil kaydı olmayacak

 • sude bardakçı

  savcı olmak için fakülteden sonra staj sınavlar esnasında maaş alınıyormu?? bütün bunlar ne kadar zaman alıyor?? doğru bilen cevap yazarsa memnun olurum

  • Hakimlik ve savcılık stajları süresince yeni başlayan bir hakim maaşının 2/3’ü kadar maaş ödemesi yapılıyor.

  • dilara

   Evet

 • Cemre

  Ben kararsızım sağlık okumak ıstıyordum bana göre olmadıgına karar verdim savcı, kaymakam tarzı şeyler olmak ıstıyorum siyasete hukuğa ilgim var ama pek konuları kavrayamıyorum napmalıyım yardımcı olun lutfen .

  • yağmur

   cemre bence en çok içinden gelen mesleği seç. çünkü hepimiz biliyoruzki; sevmediğin bir mesleği yapmak kabir azabından kötüdür.

  • kardelen

   bencede istediğini seçmelisin hangi meslek sana ve becerilerine uyuyorsa onu seç

 • ismail

  Sözlu mulakat sıkıntılı bence

  • Can

   Eğerki istiyorsan hiçte sıkıntılı olmaz emin ol

 • ahmet

  Ben hakim veya savci olmak istiyorum nsl olunur hangi sinava girilir ne nitelikler gerekir
  Yardimci olurmusunuz

 • zeliş

  hedefim dünyanın en iyi savcısı olmak, zor olan bunu söyleyebilmek bence sınav falan işin teferruatı..bu kanunlar ya da zor dersler gözünüzü korkutmasın dünya kenara çekilir siz hedefinize inanın yeterki…

  • Hayalci

   Asıl önemli olan inanmak, inanmak başarmanın yarısıdır gibi ifadeleri fazla abartılı ve mantıksız buluyorum önemli olan bunu söylemek değil işin aslı kendi potansiyelinin farkında bir biçimde hedef belirleyerek ona ulaşmak için çaba göstermektir.Sınavlarsa akademik sistemde öğrenciler için hayatın bir gerçeğidir ve onları önemsememek hedefinizden sizi uzaklaştırır.Ülkemizde veya dünyanın herhangi bir yerinde kimse sizin neye inandığınızı ve neyi hedeflediğinizi önemsemez hepimiz bir toplumun parçasıyız ve toplumda önemli olan her kavram ve düşünce bizi ilgilendirmeli insanları ilgilendirense senin başarın ve bu başarının kanıtı kimse inancı veya umudu önemsemez 16 yaşındaki bir kız olarak ben dahi bunu görebiliyorum lütfen motivasyonunuzu yaparken gerçekçi hareket edin bir toplumda yaşadığınızı unutmayın yoksa her daim hayal kırıklığına uğrarsınız.

   • bir dost

    katılıyorum

  • Mavi

   Aklim erdiginden bu gune ve hala, bir Hakim olmak cok istedim, su an 42 yasindayim acik ogretim iktisat okuyorum, bu durumda bir sansim kaldi mi? belki hayir. ama yinede istiyorum.
   HUKUK SOKAG’in da gezinmek bile guzel. site kurucusu ve uyelerine tesekkur ediyorum.
   Yani Zelis, bende sizin gibi dusunerek ilerlemeye calistikca. Hayalci rumuzlu yorumcumuzun hakliliklariyla karsi karsiya kalmisligimi goruyorum. Herkese hedefinde once Saglik, sonra basarilar diliyorum.

 • eser

  sözlü mülakat zor mu

 • nrgl

  benm hedefim yoktu hiç şunu olmak istiyorum demedim şimdi hukukla pdr arasında kaldım çoğu kişi çok istemiyorsan hukuk yazma diyor siz ne düşünüyorsunuz?

  • kemal

   Başkasının söylediğine göre hareket etme Üniv Okuyacak olan sensin mesleği yapacak olan sensin kendin isdiorsan okursun kendine Okuyacaksın başkasına deil

 • korkmayın severek yapıcaksınız

 • bence hakim veya savcı olmak ilk önce ona inanmakla başlar evet zordur ama zor olan çalışmak dğl hakim olmak istiyorum demektir

 • gulsah

  Ben hakime olmak istiyorum 22 yasındayım seneye sınava giricem ve hukuk okumak istiyorum asıl amacım hakimlik ama sizce sansım nedir biraz gec kalmış olabilirim ama cok istiyorum

  • ssssssss

   Olursun geç kalmış sayılmazsın hem

 • hamide

  ben 17 yaşınoayım ne zaman savcı olucam acaba

  • kemal

   önce üniversite bitirdi sonra düşün bu işleri daha sınava girdin mi üniv sınavına

 • yasemin

  kim polis olmak isterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr arkidişçiklerim

 • jasmin

  yavvvvvvvvvvv bende savcı olmak istiyorumda puanı ne kadar hiç bir şey bilmiyorum birde işin içinde matematik dersi var midem bulandı

  • ibrahim

   aynen

  • Can

   440 felan

 • GÜL

  insanlar neden savcı oluurrr lütfennnnnnnnnnnnnn 🙁

 • samet

  Savcı olmak istiyorum ders notları 75-100 arası çok mücadele ediyorum Hepinize bol şans

 • bulut
 • gulberk

  merhabalar,hakim ve savci adaylarina hakimlik savcilik hazirlik kitaplarimi bagislamak istiyorum.justice 8.ve 9. basim setleri,kulliyat 2012 2.basim set,kanuni 2011 set, tarih soru bankasi ve hakimlik savcilik hazirlik kursu notlarimin tamamini bagisliyorum,mail adresinden ulasabilirsiniz,umarim faydali olur

  • gulberk

   mailim:gulberk-89@hotmail.com

  • funda

   kitaplar için teklifiniz hla geçerli mi acaba?gerçekten çok ihtiyacım var

 • gamze

  ben açık öğretim adalet okuyorum bu yıl, savc yada hakim olabirmyim??

  • cemre

   hukuk fakültesi mezunları hakım ya da savcı olabilir.

   • Ömer ŞİMŞEK

    Sadece hukuk fakültesi mezunları değil, iktisat işletme gibi fakülte mezunları da İDARİ yargıda hakimlik mesleğini icra edebilirler. Acı ama gerçek.

    • İbrahim

     Kanunda ne diyor gerekli hukuk bilgisini tamamladıktan sonra olabilir ancak diyor. O gerekli hukuk bilgisi kaç dersten oluşuyor biliyor musunuz? Tam 36 ders. O kadar dersi almak kolay olmasa gerek.