Son Yazılar

Sigorta Broker’lığı Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Genel Hükümlerin Uygulanması Gerektiği

Özet: Taraflar arasındaki ilişki Borçlar Kanunu’nda düzenlenen tellallık sözleşmesinden değil, Sigorta Murakabe Kanunu’nun 37. maddesinde düzenlenen sigorta brokerliği sözleşmesinden kaynaklanan bir ilişkidir. Sözleşmenin haksız feshi halinde, davacı genel hükümlere göre talepte bulunacaktır.

Devamını oku

Özelleşme Sonrası Personel Azaltıldığı Belirtilerek Fesih – Geçerli Neden Kavramı

Özet: Emekliliğe hak kazanmış, 30 yıldan fazla hizmeti bulunan davacının, objektif ve genel bir uygulama çerçevesinde iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtilmiş ise de, sözü edilen fesih nedenine göre işçinin yetersizliğine dayanıldığını söyleme olanağı bulunmamaktadır. Kaldı ki, yetersizliğin davalı işverence ispatlanması ve fesihten önce işçinin savunmasının alınması gerekir. Davalı işveren davacının yetersizliğini iddia …

Devamını oku

Taşınmazdaki Vakıf Şerhine Dayanarak Taviz Bedeli İstenebilmesi İçin Sahih Vakıf Olması Gerektiği

Özet: Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre, taşınmaz daki vakıf şerhine dayanılarak taviz bedeli istenebilmesi; ilgili vakfın sahih vakıflardan olması koşuluna bağlıdır. Gayri sahih vakıflar yönünden, taviz bedeli isteminin hukuksal bir dayanağı bulunmamaktadır. Somut olayda mahkemece bu yönde bir inceleme yapılmadan karar verilmesi doğru değildir. T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E: 2006/7976 K: 2006/9085 K.T.: 04.07.2006 Dava dilekçesinde …

Devamını oku