Anasayfa / Tag Archives: yargıtay

Tag Archives: yargıtay

TIR Şoförünün Fazla Çalışma Alacağının İspatı [İçtihat]

Özet: Mahkemece; davacının ayda kaç sefer yaptığı, günlük mesaisinin saat kaçta başlayıp kaçta bittiği, sefer dönüşünün saat kaçta olduğu, ara dinlenmesinin ne kadar verildiği, denetime elverişli şekilde belirlenerek, fazla çalışma alacağı çıkması halinde takdiri indirimi yapılıp, davacının fazla çalışma ücreti alacağının hüküm altına alınması gerekir.

Devamını oku

Tüketici Mahkemesinin Yetkisi – Yargı Yerinin Belirlenmesi Kararı

Özet: Uyuşmazlık, banka kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanmakta olup; dava, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılmıştır. Davalı, tacir olmayıp, 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketicidir. Bu haliyle uyuşmazlığın, anılan Kanunun ilgili maddeleri uyarınca, tüketici mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Devamını oku

İkale Sözleşmelerinde De İşçi Yararına Yorum İlkesinin Uygulanması Gerekir

Özet: Bozma sözleşmesinin (ikale) şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanmakla birlikte, iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş hukukunu yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki “işçi yararına yorum” ilkesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Devamını oku

Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeme Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk [HGK Kararı]

Özet: Davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit etmesi ve tutumuyla dava açılmasına sebep olan tarafı yargılama gideri ile mahkum etmesi gerekir. Bu halde davalının yargılama giderinden sorumlu tutulmaması için yeter ve zorunlu tek şart davanın açılmasına sebebiyet verilmemesidir.

Devamını oku

Kamulaştırmasız El Atma Davası – Muhatabın Organize Sanayi Bölgesi Olması Gerektiği

Özet: Davalı Belediye Başkanlığı ile dava dışı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasındaki protokol uyarınca, davaya konu taşınmazın da içerisinde yer aldığı bölgede, söz konusu protokolün imzalanmasından sonra açılacak bütün kamulaştırmanın iptali, bedel arttırım, kamulaştırmasız el atma vb. davalarında muhatabın Organize Sanayi Bölgesi olacağının kararlaştırıldığı gözetilerek Organize Sanayi Bölgesi Yönetim …

Devamını oku

Taşınmaza Davalı İdarece El Atılan Bölümlerin Belirlenmesi Gerektiği [İçtihat]

Özet: Mahkemece işin esasına girilerek, davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu taşınmaza davalı idarece el atılan bölümler belirlenip, bu alanların tapu kayıtları getirtilerek, davalı idarenin bu alanlara ne şekilde el attığı, davacı tarafın bu el atma nedeniyle ne şekilde zarara uğradığı tespit edildikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme …

Devamını oku

Taşınmazın Mera Vasfının Tespiti [HGK Kararı]

Özet: Dava konusu taşınmazın mera vasfını haiz olup olmadığının belirlenebilmesi için mahkemece, taşınmazın tapu kaydı ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleri ile birlikte incelenerek yerinde şehir plancısı, ziraatçı bilirkişi ve harita mühendisi bulundurmak koşuluyla yeniden keşif yapılmalı, imar planı uygulama haritaları Belediyeden sağlanmalı ve bu haritaların kapsamına göre mera olan taşınmazların yerleşim …

Devamını oku