Anasayfa / Adliye / Adalet Bakanlığı’nın Proje Uygulamaları – 1

Adalet Bakanlığı’nın Proje Uygulamaları – 1

Adalet Bakanlığı, adliyelerin iş yükünü azaltmak, adliyenin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak üzere zaman zaman belli projeler hazırlayarak, pilot adliyelerde uygulamaya geçiriyor. Şu anda da Bakanlık tarafından yürütülen iki proje bulunmakta: İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi ve Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen her iki proje de bazı pilot adliyelerde uygulanmakta.

    

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi

Adalet Bakanlığı ile İspanya ve Yunanistan ortaklığı ile yürütülen proje ile icra hizmetlerinin etkililik ve verimliliğini artırmak üzere icra dairelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanarak, vatandaş tarafından icra dairelerine duyulan güvenin arttırılması hedeflenmekte. İki yıl süre ile uygulanması planlanan proje, 1,8 milyon avroluk bütçeye sahip.

Proje web sitesi: idea.adalet.gov.tr

Projenin Hedefleri

 • İcra hizmetlerinin etkililiği ve verimliliğinin %30 oranında arttırılması,
 • İcra personeli hakkındaki şikayetlerin %30 oranında azaltılması,
 • Yapılan hukuki hataların %30 oranında azaltılması,
 • Vatandaş tarafından icra dairelerine duyulan güvenin arttırılması amaçlanmakta.

Pilot Adliyeler

Bu kapsamda, proje için pilot adliye olarak:

 • Afyonkarahisar Adliyesi,
 • Gaziantep Adliyesi,
 • Menemen Adliyesi,
 • Trabzon Adliyesi ve
 • Hatay Adliyeleri belirlenmiş durumda.

Proje Faaliyetleri

 • Mevcut icra iflas sisteminin iş yükü, insan kaynakları, fiziki ve teknik altyapı açılarından incelenmesi, bu alandaki aksaklıkların giderilmesine yönelik hangi değişikliklere ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi,
 • İcra iflas sistemi konusunda en iyi uygulamaya sahip olan dört Avrupa Birliği üyesi ülkeye (Almanya, Fransa, İspanya, Yunanistan) çalışma ziyareti düzenlenerek bu ülkelerdeki icra sisteminin incelenmesi,
 • Pilot icra dairesi olarak belirlenen Afyonkarahisar, Hatay, Trabzon, Gaziantep ve Menemen İcra Dairelerine çalışma ziyaretleri yapılarak çalışanlar, avukatlar ve vatandaşlara anket uygulamak suretiyle uygulamada en çok karşılaşılan sorunların tespiti,
 • İcra ve iflas sistemimizdeki yasa değişikliği gerektiren hususları tespit ederek değişiklik önerisi hazırlanması,
 • İcra ve iflas sistemimizde yasa değişikliği gerekmeden yapılabilecek düzenlemelerin tespiti ile bu değişikliklerin uygulanma takvimini gösterir raporun hazırlanması,
 • Proje faaliyetleri sonucunda elde edilecek çıktılar doğrultusunda gerekli eğitim materyallerin hazırlanması,     
 • Hazırlanacak olan eğitim materyalleri doğrultusunda, idari tedbirlerle düzeltilebilecek değişiklikler kapsamında 5 pilot icra dairesi çalışanlarının eğitilmesi ve bu değişikliklerin 5 pilot icra dairesinde uygulanması,
 • Türkiye genelinde görev yapan 400 icra müdür ve müdür yardımcısına proje çıktıları doğrultusunda seminer verilmesi,
 • 2012 yılında mesleğe alınacak icra müdür yardımcılarına meslek öncesi eğitim semineri verilmesi,
 • İcra etiğinin belirlenerek bu hususta icra personeline seminer verilmesi.

Projede Gelinen Son Durum

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi’nin de aralarında yer aldığı IPA 2009 yılı Programlaması kapsamında bulunan projelere ilişkin Finansman Anlaşması, 13/12/2010 tarihinde Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri ile Türk Hükümetini temsilen Ulusal IPA Koordinatörü ve ABGS Genel Sekreteri Volkan Bozkır tarafından imzalanmış ve 29/12/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Projeye ait Operasyonel Anlaşma ise 11/02/2011 tarihinde imzalanmış ve Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir. Son olarak proje sözleşmesinin son halinin taraflarca Ekim ayında imzalanması ve resmi onayının ardında sözleşme safhası sona ermiştir. Bunu takiben projenin İspanyol yerleşik eşleştirme danışmanı, yardımcısı  ile dil asistanı 17/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza gelerek görevlerine başlamışlar, halihazırda projenin ilk faaliyeti olarak öngörülen başlangıç toplantısı ve pilot adliyelere yapılacak ziyaretlere hazırlık mahiyetindeki çalıştay çalışmalarına başlanılmıştır.

Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

Avrupa Konseyi sorumluluğunda Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve HSYK, TBB, TAA tarafından desteklenen proje ile Türk mahkeme yönetimi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve pilot adliye yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması ile adliye müdürü ve diğer yardımcı personelin kapasitelerinin artırılarak daha profesyonel, etkin ve yeterli mahkeme yönetim sisteminin kurulması amaçlanmakta. İki yıl süre öngörülen projenin 5,5 milyon avro bütçesi bulunuyor.

Proje web sitesi: myd.adalet.gov.tr

Projenin Hedefleri

 • Avrupa standartları ve 20 pilot adliyede uygulanan ve yaygınlaştırılan en iyi uygulamalara paralel olarak hassas şekilde düzenlenen yeni mahkeme sisteminin oluşturulması,
 • Pilot adliyelerde adliye müdürleri ve diğer yardımcı personelin mesleki becerilerinin yükseltilmesi, etkinliklerinin artırılması,
 • Yargı reformu sürecinde HSYK ve Teftiş Kurulu gibi organların da yeterli desteklerinin sağlanmasıdır.

Pilot Adliyeler

Alanya, Amasra, Bafra, Bandırma, Bergama, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İskenderun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kırklareli, Ordu, Salihli, Siirt, Yalova, İstanbul Anadolu Adliyeleri.

Proje Faaliyetleri

 • Avrupa standartları paralelinde, mevcut mahkeme yönetim sistemi içerisinde farkındalık oluşturma faaliyetleri,
 • Dava akışı yönetimi, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, mahkeme performans standartları, iletişim ve medya politikalarına dair konular dahil olmak üzere 20 pilot adliye için yol haritasının geliştirilmesi,
 • 20 pilot adliyede, eğitilen personel, teknolojik ve mimari alt yapı(yönlendirme ve danışma masaları da dahil olmak üzere) ile yeni bir sistemin tam olarak uygulanması,
 • “Mahkeme Yönetim Sistemi’ne Destek(2006) Projesi” kapsamında geliştirilmiş olan eğitim programlarının/müfredatın, rehber kitap ve broşürlerin güncellenmesi, yayımlanması,
 • İlgili mevzuat üzerinde yapılması gerekli değişikliklerin tamamlanması,
 • UYAP üzerinde yeni mahkeme sistemi ile ilgili uygulamaların sisteme dahil edilmesi için değişiklik yapılması,
 • 20 pilot adliyede eğiticilerin eğitimi,
 • Ülke içerisinde yeni mahkeme yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla adliye müdürlerinin ve yardımcı personelin eğitimi,
 • Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı için farkındalık oluşturma faaliyetleridir.

Projede Gelinen Son Durum

 • Mevcut idari müdürler adliye müdürü olarak eğitilmiş bu yolla etkinlikleri arttırılarak ve başsavcıların birçok idari görevi bu kişilere devredilerek başsavcıların idari yüklerini azaltılmıştır.
 • Mevzuatın izin verdiği ölçüde Başsavcılık ve Mahkemelerin bütçe ayrılmalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır.
 • Mahkeme ve savcılıklara şimdilik stajyer hâkimlerden oluşan adli yardımcılar tahsis edilerek yargılama hazırlık çalışmalarında yargıçların hukuk eğitimi almış kişilerce desteklenmesini sağlanmış ve bu yolla hem karar kalitesi hem de göreve yeni başlayacak hâkimlerin saha tecrübesi arttırılmıştır.
 • Mevcut iş yüküne olumsuz tesir eden adliye koridor kalabalığının önlenmesi amacıyla ön büro ve danışma masaları kurulmuş duruşma dışındaki işlemlerin dava açmak dahil buralarda yapılması sağlanarak, hem yargıya başvuranların zaman kaybının önüne geçilmiş hem de hizmet verenlere daha etkin çalışabilecekleri bir çalışma ortamı tesis edilmiştir.
 • Bu bağlamda yeni yapılan adliyelerde hâkim ve savcı odalarının yerleri ayrılmış ve bu kişilere doğrudan bu kişiler ile ilgili olmayan konularda erişim zorlaştırılmıştır.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Avukatlık Kanunu Taslağı Eleştirisi

I. MADDELERE GÖRE ELEŞTİRİLER A. MADDE 4/B: YURT DIŞINDAKİ HUKUK FAKÜLTELERDEN MEZUN OLANLARIN DURUMU 1136 sayılı …

X