Anasayfa / Avukat / İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan Avukatlar Yönergesi Neler Getiriyor?

İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan Avukatlar Yönergesi Neler Getiriyor?

Başlıkta İş Kanunu’na tabi olarak çalışan avukatlar denmişse de, yönergenin tam adı: Bir Avukat Yanında, Avukat Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi. Türkiye Barolar Birliği, geçtiğimiz günlerde, yeni bir yönerge yayınladı. Bir avukat bürosunda veya avukatlık ortaklığında Avukatlık Kanunu m.12/c ve İş Kanunu hükümleri uyarınca çalışan avukatların ve işveren avukatların tabi olacağı bazı kurallar içeren yönerge, 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Peki TBB tarafından 09.09.2013 tarihinde 2013-981 sayılı karar ile kabul edilen yönerge neler getiriyor?

Deneme Süresi ve Sözleşmenin Süresi

Yönergeye göre, işveren ve iş gören avukat arasında hazırlanacak sözleşmelerde bir aylık deneme süresi belirlenecek. Bu süre kesin olup, taraflarca uzatılması veya kısaltılması mümkün değil. Deneme süresi içinde taraflardan her biri, sözleşmeyi tazminatsız ve herhangi bir cezai şarta bağlı olmaksızın feshedebilme hakkı tanınıyor. Ancak feshin gerçekleşmesi durumunda iş gören avukata, her türlü maaş ve özlük hakları ödenecek.

Taraflar, yönerge ile belirli veya belirsiz süreli sözleşme yapabilecekleri gibi, bunu her iki durumda da tam zamanlı veya kısmi zamanlı (part-time) olarak belirleyebilecekler.

Ücret, Prim, Baro Aidatı, SGK Primleri

Ücret, tarafların bağlı bulunduğu baro tarafından belirlenmiş olan tavsiye niteliğndeki en az ücretten az olamayacak. Ücretin ödenmesi, “takip eden ayın ilk iş gününde yapılır” kuralı getiriliyor. Ücrete ilişkin SGK primi, çeşitli vergi ve yasal kesintiler işveren avukat tarafından ilgili yerlere ödenecek. Ayrıca, iş gören avukatın baro aidatının ödenmesi de işveren avukatın sorumluluğunda olarak netleştiriliyor (m. 5/a).

Ücrete ilişkin artış, çalışmaya başlanma tarihinden en geç bir yıl sonra ve her yıl en az TEFE / ÜFE ortalamasında olmak üzere, tarafların anlaştığı bir oran üzerinden yapılacak (m. 5/b).

Yönerge ile prim sistemi zorunla hale getriliyor. Buna göre, iş gören avukatın bizzat yürüttüğü icra takibi ve davalarda vergiler düşüldükten sonra elde edilen net vekalet ücretinin %10’u, iş gören avukata takip eden ay maaşıyla birlikte ödenecek (n. 5/d).

İş gören avukatın yol ve yemek giderleri de iş veren avukat tarafından karşılanmak zorunda. Bunun için iş gören avukata belirli bir ödeme yapılacak. Günlük yemek ücretinin, Gelir Vergisi Kanunu m.23/8’e göre belirlenmesi esası benimseniyor.

CMK gereğince zorunlu müdafilik, adli yardım, uzlaşma işleriyle bilirkişilik nedeniyle oluşan kazançların, bizzat iş gören avukata ait olduğu net biçimde düzenleniyor. Bunlara ilişkin vergi ödemeler iş gören avukat tarafından karşılanmakla birlikte, sorumluluk, iş veren avukata ait olacak. Ancak bu görevler, asıl iş sözleşmesini aksatmamak kaydıyla üstlenilebilecek (m.5/f).

Yönergeye göre, iş gören avukata yapılacak her türlü ödeme, iş gören avukatın banka hesabına yapılacak (m.5/g).

Özlük Hakları

Bir yıllık çalışma süresini tamamlamış iş gören avukat, İş Kanunu’nda belirlenen sürelerden az olmamak kaydıyla asgari 21 takvim günü ücretli izne hak kazanıyor. Bu iznin en az 11 günü, adli tatil içerisinde kullandırılacak. Ayrıca iş gören avukata en az 10 takvim günü olmak üzere ücretsiz izin hakkı da veriliyor. Ücretsiz iznin kullanılması, iş gören avukatın kabulüyle mümkün kılınıyor. Ayrıca iş gören avukatın kadın olması halinde avukat, İş Kanunu’ndan doğan haklarını kullanabilecek. Hamilelik halinde ise işveren avukat, 30 günlük ücretsiz izin vermek zorunda. Erkek iş gören avukat, eşinin doğumu nedeniyle belirtilen ücretli izin sürelerinin dışında 20 günlük ücretsiz izin hakkına da sahip olacak. Evlilik durumunda ise iş gören avukatın, 5 günlük ücretsiz izin hakkı var.

İş veren avukat, iş gören avukatın mesleki faaliyetlerini de kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü kılınıyor. Ayrıca iş veren avukat, sözleşmeyi haklı nedenler dışında feshettiği takdirde iş gören avukata, son aldığı maaş tutarınca tazminat ödemek zorunda.

Yönergede, yukarıda belirtilenler dışında pek çok önemli hüküm ve her iki tarafa getirilen yükümlülükler mevcut. Yönergenin tam metnine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. Son olarak belirtmek gerekir ki, yönergenin 11/g maddesi hükmüne göre, tarafların, imzaladıkları sözleşmeye aykırı davranması hali, Avukatlık Meslek Kuralları’nın ihlali anlamını taşıyacaktır.

Bir Avukat Yanında, Avukat Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi tam metni için tıklayınız.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X