Anasayfa / İçtihatlar (page 10)

İçtihatlar

İkale Sözleşmelerinde De İşçi Yararına Yorum İlkesinin Uygulanması Gerekir

Özet: Bozma sözleşmesinin (ikale) şekli, yapılması, kapsam ve geçerliliği Borçlar Kanunu hükümlerine göre saptanmakla birlikte, iş sözleşmesinin bozma sözleşmesi yoluyla sona erdirilmesi, iş hukukunu yakından ilgilendirdiği için ikalenin yorumunda iş sözleşmesinin yorumunda olduğu gibi, genel hükümlerin yanı sıra iş hukukundaki “işçi yararına yorum” ilkesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Devamını oku

Sigorta Sözleşmesi Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvurulamaz

 T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E: 2015/12099 K: 2015/11424 K.T.: 02.11.2015 Y  A R G I T A Y    İ L A M  I Taraflar arasında görülen davada Kiğı Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 21.01.2014 tarih ve 2013/162-2014/4 sayılı kararın Yargıtay’ca incelcnmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava …

Devamını oku

Davanın Açılmasına Sebebiyet Vermeme Halinde Yargılama Giderlerinden Sorumluluk [HGK Kararı]

Özet: Davanın konusuz kalması halinde mahkemenin yargılamaya devam ederek dava açıldığı zaman hangi tarafın haksız olduğunu tespit etmesi ve tutumuyla dava açılmasına sebep olan tarafı yargılama gideri ile mahkum etmesi gerekir. Bu halde davalının yargılama giderinden sorumlu tutulmaması için yeter ve zorunlu tek şart davanın açılmasına sebebiyet verilmemesidir.

Devamını oku

Kamulaştırmasız El Atma Davası – Muhatabın Organize Sanayi Bölgesi Olması Gerektiği

Özet: Davalı Belediye Başkanlığı ile dava dışı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı arasındaki protokol uyarınca, davaya konu taşınmazın da içerisinde yer aldığı bölgede, söz konusu protokolün imzalanmasından sonra açılacak bütün kamulaştırmanın iptali, bedel arttırım, kamulaştırmasız el atma vb. davalarında muhatabın Organize Sanayi Bölgesi olacağının kararlaştırıldığı gözetilerek Organize Sanayi Bölgesi Yönetim …

Devamını oku

Taşınmaza Davalı İdarece El Atılan Bölümlerin Belirlenmesi Gerektiği [İçtihat]

Özet: Mahkemece işin esasına girilerek, davacı şirketin maden işletme ruhsatlarına konu taşınmaza davalı idarece el atılan bölümler belirlenip, bu alanların tapu kayıtları getirtilerek, davalı idarenin bu alanlara ne şekilde el attığı, davacı tarafın bu el atma nedeniyle ne şekilde zarara uğradığı tespit edildikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme …

Devamını oku

Usulsüz Tebliğ – İmzadan İmtina Eden Komşu

Özet: Borçluya yapılan tebligatta tebliğ memuru tarafından, beyanına başvurulan isim ve imzadan imtina eden komşunun ad ve soyadının belirtilmediği, haber bırakılan komşunun isminin, kim olduğunun, imzadan imtina edip etmediğinin tevsik edilmediği, bu haliyle tebliğ işleminin Tebligat Kanunu’nun 21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30. ve 35. maddeleri hükümlerine göre usulsüzdür.

Devamını oku

Taşınmazın Mera Vasfının Tespiti [HGK Kararı]

Özet: Dava konusu taşınmazın mera vasfını haiz olup olmadığının belirlenebilmesi için mahkemece, taşınmazın tapu kaydı ilk tesisinden itibaren tüm tedavülleri ile birlikte incelenerek yerinde şehir plancısı, ziraatçı bilirkişi ve harita mühendisi bulundurmak koşuluyla yeniden keşif yapılmalı, imar planı uygulama haritaları Belediyeden sağlanmalı ve bu haritaların kapsamına göre mera olan taşınmazların yerleşim …

Devamını oku
X