Anasayfa / İçtihatlar (page 13)

İçtihatlar

Delil Avansı – Gider Avansı Farkı [İçtihat]

Özet: Uyuşmazlığa konu davanın 1086 sayılı HUMK zamanında açılmış bulunması ve 01.10.2011 tarihinden önceki dönemde açılan bu dava için yapılacak masraflar nedeniyle istenilecek giderlerin delil avansı kabul edilip, HMK’nın 324. maddesi uygulanmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekir. Dilekçelerin teati aşamasının geçip, tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu gözetilerek, bu aşamada, sadece HMK’nın 324. maddesi …

Devamını oku

Nüfus Kaydına İlişkin Aynı Konuda İkinci Dava Açılamayacağı Kuralı Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin 1-b hükmünde yer alan, aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davalarının ancak bir defa açılabileceği kuralı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkemenin 30/03/2012 tarihinde oy çokluğu ile aldığı karar, Resmi Gazete’nin 06/10/2012 tarih ve 28433 sayılı nüshasında yayınlandı. Yüksek Mahkeme, iptal edilen kuralı Anayasa’nın 17. …

Devamını oku

Kredi Kartı Aidatı İadesine İlişkin Yargıtay Kararı

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden: Esas No             : 2011/4736 Karar No           : 2011/11579 YARGITAY İLAMI                     Taraflar arasındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Kanun …

Devamını oku

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi

ÖZET : Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Bunun kabulü halinde fazla  mesai ücretinin ödenmemesinin de işçiye haklı fesih imkanı tanıdığının kabulü gerekir. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2007/511 K: 2007/8588 T: 27.3.2007  DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ikramiye ile fazla çalışma parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın …

Devamını oku

Veznenin Kapalı Olması Durumunda Yatırılamayan Harç

ÖZET: Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır ise de somut olayda, harcın yasal süreden sonra yatırılması, borçlular vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen, mesai saati dolmadan harç veznesinin kapanmış olmasından kaynaklanmakta olup, itiraz tarihinin 25.02.2008 olarak kabulü gerekir. Bu durumda itiraz, yasal 5 günlük sürededir.  Mahkemece itirazın …

Devamını oku

Yasadışı Telefon Dinlemelerinde Kusur

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2009/4-48 K: 2009/84 T: 18/02/2009 Taraflar arasındaki “rücuen tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Asliye 10. Hukuk Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 29.11.2006 gün ve 2004/291 E. 2006/486 K. sayılı kararın incelenmesi bir kısım davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 11.02.2008 gün ve 2007/4620 E. 2008/1478 …

Devamını oku

Önödeme Önerisinin Usule Uygun Olmaması

Özet Sanıkların suçu toplu olarak işledikleri kabul edildiğine göre, davaya konu eşyanın tamamının gümrüklenmiş değeri esas alınarak her bir sanığa önödeme önerisinde bulunulmalıdır. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E: 2004/38460 K: 2007/5276 T: 28.06.2007 Karar 1918 sayılı Kanun’a muhalefetten sanıklar Abdullah, Mehmet ve Hasan haklarında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüklerine ve müsadereye dair (Ş. Ağır Ceza Mahkemesi)’nden …

Devamını oku
X