Anasayfa / İçtihatlar (page 8)

İçtihatlar

İstifa İradesinin Fesada Uğratıldığını İspat Yükünün Davacı İşçiye Ait Olduğu

Özet: Davacının bu tür davranışları işverenin güvenini sarsıcı davranışlar olduğundan davacı iş sözleşmesinin işverence feshi yerine istifa ederek iş sözleşmesini sona erdirmiştir. Davacı istifa iradesinin fesada uğratıldığını istifa belgesinin baskı ile alındığını ispat edememiştir. Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

Devamını oku

Satış Sürelerinin Kamu Düzenine İlişkin Olması ve Re’sen Gözetileceği – Karar Düzeltme

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E: 2015/33178 K: 2016/2005 K.T.: 25.01.2016 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 18/06/2015 tarih, 2015/12681-17036 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten …

Devamını oku

Hamallık – İşçi ve İşveren İlişkisinin Kurulamaması – Davanın Usulden Reddi Gerekeceği

Özet: İş akdinin belirleyici unsurları ücret, iş görme ve bağımlılık olup, iş sözleşmesini eser ve vekâlet sözleşmelerinden ayıran en önemli ölçüt bağımlılık ilişkisidir. İş sözleşmesini belirleyen ölçüt ise hukukî-kişisel bağımlılıktır. Bağımlılık unsurunun bulunmaması halinde taraflar arasında işçi – işveren ilişkisinin kurulduğundan söz edilemeyeceğinden, davanın usulden reddi gerekir.

Devamını oku
X