Anasayfa / Eğitim / İcra ve İflas Hukuku Özet Çalışma Notları

İcra ve İflas Hukuku Özet Çalışma Notları

Word formatında indirmek için tıklayınız.Ölmüş kişi adına takip yapılamaz ancak kişinin takip sırasında ölmesi durumunda icra takibine terekeye karşı devam edilir. (m.53/2) Ancak terekenin tüzel kişiliği olmadığı için takibin bütün mirasçılara veya tereke temsilcisine karşı devam ettirilmesi gerekir. Ancak borçluya karşı iflas takibine başlanmışsa iflas takibi ve davasına mirasçılara karşı devam edilemez. İFLAS DAVASI VE TAKİBİ YALNIZCA TEREKEYE KARŞI DEVAM OLUNUR. Borçlunun ölümünden sonra ise terekeye karşı iflas takibi yapılamaz. Bütün mirasçılara gidilmesi gerekir.

Alacaklıların alacağı para ise bütün mirasçılara takip yapmaları gerekmez.
Ayrıca kişi öldükten sonra yeni bir takip yapılacaksa bu takip yalnızca mirası kabul edenlere karşı yapılır.

DAVA ARKADAŞLIĞI

Takip hukukunda : Alacaklılar arasında alacağın aynı nedenden doğması halinde bile borçluya karşı alacaklıların tek bir takip talebi yapmasını öngörmemiştir.
Maddi hukukta: İhtiyari ve zorunlu dava arkadaşlığı olarak takip yapılabileceği öngörülmüştür.

Takip sırasında alacaklının değişmesi: bu durumda yeni alacaklı eski alacaklının kaldığı yerden takibe devam edebilir. Aynı şekilde mirasçılar da hep birlikte takibe kaldığı yerden devam edebilir.

Takip sırasında borçlunun değişmesi: borcun nakli ve borçlunun ölümü durumunda olur. Takibe yeni borçluya karşı devam edilir. Yeni borçlu alacaklı ile borcun nakli sözleşmesi yapmışsa eski borçlu borcundan kurtulur.

MÜDDETLERİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ:

Madde 20 – Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren bütün mukaveleler hükümsüzdür. Ancak her hangi bir müddetin geçmesinden istifade hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vazgeçme üçüncü şahıslara tesir etmez. Mesela kişi haciz işlemine karşı itiraz süresi olan 7 günlük süreyi beklemeyip itirazı olmadığını söyleyip haczin yapılmasını isteyebilir.

İcra Takip İşleminin şartları:
1- İşlem icra organlarınca yapılmalıdır.
2- İşlem borçluya karşı yapılmalıdır.
3- İşlem icra takibinin ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

İİK’ da TATİL VE TALİK DURUMLARI:

Tatil Saati: (Gece Vakti)

(Gece vakti) kural olarak takip muameleleri yapılamaz.İstisnaları;

1- Gece iş görülen yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkündür.
2- Borçlunun mallarını kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti haciz yapılabilir.
3- Gündüz vakti başlayan hacze devam olunabilir
4- Gece vakti tebligat yapılabilir.

Tatil Günleri :

Tatil günlerinde kural olarak takip muameleleri yapılamaz. İstisnaları;
1- Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabilir.
2- Muhafaza tedbirleri de alınabilir.

TALİK (ERTELEME) DURUMLARI:

ABorçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde: Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur.
B) Terekenin borçlarında (Borçlunun Ölümü Halinde) : Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır.
C) Tutukluluk ve hükümlülük halinde: 1 yıldan daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza alınmışsa icra müdürü sulh hukuk mahkemesine başvurarak vasi tayin etmesini ister. 1 yıldan az özgürlüğü bağlayıcı ceza alınmışsa icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur. (Ceza miktarı ile ilgili bir açıklama yok tutuklu ve hükümlü olması yeterli)
***Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.
D) Askerlik Halinde: Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyenler hakkında takibe devam olunur.Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.
E) Borçlunun ağır hastalığı halinde: Takip borçlunun mümessil tayin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmi belge ile tahakkuku lazımdır. Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.
F) Özel Talik durumları: a) Konkordato Mühleti b) uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma c) fevkalade durumlarda mühlet ve tatil (fevkalade mühlet : özellikle ekonomik kriz sel gibi durumlarda kusuru olmaksızın borçlarını ödeyemeyen borçlulara borçlarını ödeyebilmeleri için Bakanlar  Kurulunca belirlenen yerlerde icra mahkemesince süre tanınmasıdır. Fevkalade tatil ise: salgın hastalık felaket savaş gibi durumlarda Bakanlar kurulunun belli bir bölgede veya belli bir ekonomik sınıf lehine olmak üzere icra takiplerini belli bir süre durdurmasına karar vermesidir.(ikisinde de karar veren makam ve amaç aynıdır. Ancak mühlette işlem mahkemeye bırakılmıştır.)

TALİKIN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ:

Takip talikleri esnasında müddetlerin cerayanı durmaz. Müddetin nihayeti bir talik gününe rastlarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır.

İflasa tabi borçluya karşı yapılacak olan takip bir defaya özgü harç ödemeden değiştirilebilir. Takibi değiştirme hususu yalnızca haciz yoluyla iflas yolları arasındadır.

ŞİKÂYET (İİK m.16 vd.) :
Şikâyet yoluna icra organlarının hukuka uygun yapmadıkları işlemler için başvurulur. Şikâyetin konusunu takip hukukuna ilişkin  kurallarını yanlış uygulanması oluşturur.
Şikâyet yoluna başvurulabilmesi için Şikâyet edenin zarar görmesi veya icra organlarının kusurlu olması gerekmez.
ŞİKAYET NEDENLERİ
1- işlemin yasaya aykırı olması:
 bu genel Şikâyet sebebidir. Çünkü diğer Şikâyet nedenleri durumlarında da yasaya aykırılık vardır. Örneğin rehinli taşınmazın ilan yapılmadan satılması böyledir
2- işlemin olaya uygun olmaması: yasanın icra memurlarına taktir yetkisi verdiği durumlarda bu taktir yetkisinin somut olayla bağdaşmayacak şekilde kullanılması durumunda söz konusu olur. Mesela borçlunun ailesinin geçimi için gerekli olan ücreti yanlış taktir etmesi durumunda olur.
3- Bir hakkın yerine getirilmemesi: icra  memurunun görevi olan bir şeyi yapmamasıdır. İşlemi yanlış da olsa yapmışsa artık bu Şikâyet nedenine başvurulamaz.
4- Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması: icra memurunun takip talebinden itibaren 3 gün içinde ödeme emri gönderilmemesi ya da haciz talebinden itibaren 3 gün içinde haciz yapılmaması durumunda söz konusu olur.

Şikâyet yoluna her ilgili başvurabilir mesela taraf olmayan ;
1- Rehin alacaklıları
2- Rehin sahibi 3.kişi
3- İstihkak iddiasında bulunanlar
4- Açık artırmaya pey sürmek suretiyle katılanlar
5- Haczedilmezliği olan mallara karşı aile bireyleri gibi 3. kişiler de Şikâyet yoluna başvurabilirler.
İcra dairesi de Şikâyet süresi içinde yapmış olduğu işlemi değiştirebilir ve iptal edebilir. Şikâyet edilen icra dairesidir ancak karşı tarafın gösterilmemesi iptali gerektirmez.
İcra mahkemesinin 2003 yılında yapılan değişikle artık icra dairesinden açıklama yapmasını isteyebilmesi ve duruşma yapma yetkisi vardır ancak bunu yapmakla yükümlü de değildir.

ŞİKAYET SÜRESİ: Şikâyet konusunun öğrenilmesinden itibaren 7 gündür. Hak düşürücü süredir. İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine Şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman Şikâyet olunabilir. Bu iki sebebin yanında kamu düzenine aykırılık durumlarında da her zaman Şikâyet edilebilir.
Öğretide kabul edilen Kamu Düzenine Aykırılık Halleri Şunlardır:
1- Devlet Mallarının haczedilmesi
2-Borçluya ödeme emri gönderilmeden mallarının haczedilmesi veya ödeme emrine itiraz edilip takibin durmuş olmasına rağmen icra memurunun haciz işlemi yapması
3-icra müdürünün mahkemenin vermesi gerektiği kararları kendisinin alması
4- Takibin avukat veya yasal temsilci tarafından yapılması gereken durumlarda şahsın kendisinin takip yapması yani tarafın takip ehliyetine sahip olmaması
5- İlama dayanılarak yapılan takiplerde ilama aykırı olan işlemlerin yapılması
6- taşınmaza ve buna ilişkin aynı haklara müteallik hükümlerin kesinlemeden yerine getirilmesi
7- İcra Müdürünün artırmaya katılarak açık artırmayı kendi üzerine bırakılmasını sağlaması

İcra ve İflas Hukuku Özet Notları

Yazar: Konuk Yazar

Ayrıca bknz.

Ceza Hukuku Özet Çalışma Notları

CEZA GENEL – ÖZEL – USUL HUKUKU İmar Kirliliğine neden olma suçu yayımı tarihinde (26.06.2004)Çevrenin …

X