Anasayfa / Eğitim / Kıymetli Evrak Hukuku Özet Çalışma Notları

Kıymetli Evrak Hukuku Özet Çalışma Notları

Word formatında indirmek için tıklayınız.Nama yazılı senetlerin kamu güvenliği yoktur ancak ipotekli borç senedi ile irat senedi nama yazılı olsa bile kamu güvenliğine sahiptir.
Nama tazılı olabilecek kıymetli evraklar şunlardır; Hisse senetleri, ancak ipotekli borç senedi ile irat senedi ve tüm kambiyo senetleri nama yazılı olabilir.

İpotekli borç senedi tapuya kayıtlı bütün gayrimenkuller için çıkarılabilirken, irat senedi tapuya kayıtlı olmayanlar için de çıkarılabilir.

Makbuz senedi ve varant eşyayı temsil eden sentlerdendir. Makbuz senedi eşya üzerindeki mülkiyet hakkını varant ise eşya üzerindeki rehin hakkını kurar ve temsil eder.

Nama yazılı senet hakkında hamiline yazılı sentteki gibi ibraz edilmesi için bazı düzenlemeler yapılabilir bu durumda eksik nama yazılı senet söz konusu  olmuş olur.

Kambiyo senetlerin Nama Yazılı olması için
– iş bu senet emre yazılı değildir.
– İşbu senet ciro edilemez
– İşbu senet nama yazılıdır
Kayıtları bulunmalıdır.

Adi borçların aksine TTK da borçlu kimsi ifayı reddedemez.

Vade tarihinden sonra iki iş günü sonrasında veya iki iş günü içinde olsa bile ödememe protestosu çekilmesinden sonra yapılan ciro geçersiz değildir ancak artık alacağın temliki hükümlerine tabidir.

Diğer vadelerden farklı olarak görüldüğünde ödenecek poliçelerde ödememe protestosunun iki iş günü içinde çekilmesi zorunlu değildir. İbraz süresi gibi ödememe protestosu çekilmesi de bir yıllık süreye tabidir.

Limited şirketlerin pay senetleri kıymetli evrak değildir.

Nama ve emre yazılı senetlerin hamiline yazılı hale getirilmesi için herkesin rızasını senet üzerinde göstermesi gerekir.

Nama yazılı senetlerin iptali için hamiline yazılı senetlerin iptali usulü uygulanır. Ancak nama yazılı bono poliçe çek iptalinde emre yazılı senet usulüne ilişkin hükümler uygulanır. Nama yazılı irat senedi ve ipotekli borç senedi ise Medeni kanun hükümlerine göre iptal edilir.

Hamiline senetlerde ödeme yasağı alabilmek için ilk önce iptal davası açılması lazımdır. Ancak emre yazılı senetler ve nama yazılı için doğrudan ödeme yasağı kararı alınabileceği gibi doğrudan iptal davası da açılabilir.
Ödeme yasağı ödeme yeri mahkemesinden istenir

Nama yazılı senetlerin iptalinde borçluya tanınmış 2 yetki vardır. Bunlar ilan sayılarının azaltılması ve mehil sürelerinin kısaltılmasıdır.

Senet bulunmuşsa iptal davası açılamaz. İptal kararı maddi anlamda hak sahipliğini içermez.

Bir senedi rehin cirosu veya tahsil cirosu ilen alan kişi ancak tahsil cirosu yapabilir. Tahsil cirosu ile alana ciro edene karşı ileri sürebilecek defiler ileri sürülebilir ancak rehin cirosu ile alana ciro edene karşı mevcut olan defiler ileri sürülemez. Ancak rehin cirosu ile alan kişi bilerek borçlunun zararına  hareket etmek kastıyla hareket etmişse ileri sürülebilir.

Kambiyo senetlerinde geçerli olan imzaların istiklalli gereğince imzalardan birinin zorla attırılmış olması senedi geçersiz kılmaz.

Bono ve poliçede lehtarın adı ve soyadı yazılması zorunludur. Neden hamiline olamadığı bu nedenle daha iyi anlaşılır.

Kambiyo senedindeki imza ıslak imza olmalıdır. Açık senet geçerlidir ancak eksik senet geçersizdir.

Senette ödeme zamanı yazılmamışsa senet görüldüğünde ödenecek senettir. (poliçe hariç)

Ödememe protestosunun çekilmesi müracaat borçlularına başvurmanın ön şartıdır. Asli borçlulara başvurmada böyle bir şart yoktur. Görüldüğünde ödenecek poliçelerde sadece ödememe protestosu çekilir.

Poliçede kabul alonj üzerine yapılamaz.
Ayrıca kısmi kabul geçerlidir. Ancak kısmi ciro batıldır.
Keşideci poliçeyi ilk önce kendisi kabul ettirip sonradan lehtara verebilir.

Poliçe muhatabın ikametgahında kabule arz edilir.

Poliçeye sadece keşideci kabule arz yasağı koyabilir. Kabule arz yasağı mutlak bir ilke değildir. Çünkü
– Görüldüğünden belli bir müddet sonra ödenecek poliçeler hiç
– İkametgâhlı ve adresli poliçelerde süresiz
kabule arz yasağı olamaz.

Poliçede hamilin müracaat hakkının kapsamına 1- ödenmeyen bedel 2- poliçe bedelinin %03 ünü aşmamak kaydıyla komisyon 3- gecikme faizi 4- hamilin yapmış olduğu masraflar. Müracaat hakkı ile gecikme tazminatı istenemez. Ek zarar varsa bunun için ayrıca dava açılmalıdır.

Kıymetli Evrak Hukuku Özet Notları

Yazar: Konuk Yazar

Ayrıca bknz.

Ceza Hukuku Özet Çalışma Notları

CEZA GENEL – ÖZEL – USUL HUKUKU İmar Kirliliğine neden olma suçu yayımı tarihinde (26.06.2004)Çevrenin …

X