Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk Icra İflas Hukuku Vize Soruları (2000/01)

Selçuk Hukuk Icra İflas Hukuku Vize Soruları (2000/01)

S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ
İCRA VE İFLAS HUKUKU DERSİ
NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI I. VİZE SINAVI

SINAV TALİMATI: 1) Sınav süresi 60 dakikadır. 2) Cevaplarda soru sırasına uyulacaktır. 3) Mürekkepli kalem kullanılacaktır. 4) İİK kullanmak serbesttir. 5) Kağıt sınırlaması yoktur 6) Cevaplar mutlaka GEREKÇELİ olacak, gerekçesiz cevaplara puan verilmeyecektir.

SORU I) S.Ü. Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Samsunlu (B), 2. sınıf öğrencisi olan Muğlalı (A)’nın eski ders kitaplarını, harçlıklarından biriktirdiği paralarla satın almak istemiş, yaptıkları yazılı sözleşme ile de satış bedeli 100.000.000 TL’nin bir ay sonra ödenmesi, kitapların ise hemen teslim edilmesini kararlaştırmışlardır. Bu sözleşmeye (B)’nin samimi arkadaşı olan (K) 50.000.000 TL için kefil olarak imza atmıştır. Satım konusu kitapların teslimine rağmen vadesinde alacağını tahsil edemeyen (A), açtığı tespit davasını kazanmıştır.

1) Elindeki ilâmla icra dairesine başvuran (A) hangi takip yolunu seçmelidir? Neden? (10 p.)
2) (A) bu takibini kimlere karşı, hangi yer (veya yerler) icra dairelerinde başlatabilir? Açıklayınız. (10 p.)
3) İcra müdürünün genel haciz yoluyla takibe ilişkin ödeme emri göndermesi üzerine (B), yedi gün içinde “(A)’ya borcum yoktur” şeklindeki itirazını icra dairesine yapmıştır. (A)’nın bu itirazı cebri icra prosedürü içinde giderebilmesi mümkün müdür? Neden? Nasıl? (10 p.)
4) Takip talebinde bulunduğu sırada (A)’nın henüz 17 yaşında bulunmasının takip ehliyetine bir etkisi var mıdır? Yoksa neden? Varsa (B) hangi yola başvurabilir? (10 p.)
5) Bu takip kesinleştikten sonra (B), ödeme emrinin kendisinin ailesini ziyaret için Samsun’a gittiği sırada ev arkadaşı (D)’ye tebliğ edildiğini, bu nedenle ödeme emrinden habersiz olduğunu belirtecek olursa, başvurabileceği bir yol var mıdır? Neden? Nasıl? (10 p.)
6) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın alacağını (C)’ye temlik etmesinin takibe bir etkisi olur mu? Olmazsa neden? Olursa (B) hangi yola başvurmalıdır? (10 p.)
7) Ödeme emri kesinleştikten sonra (A)’nın (B)’yi icra dairesi dışında adi yazılı bir belge ile bira etmesi karşısında (B), takibin devamına engel olabilir mi? Neden? Nasıl? Başvurduğu yolda, (A) imzasını inkâr ederse icra tetkik mercii hakimi nasıl bir karar vermelidir? (10 p.)
8) Takip konusu borcu takip talebinden önce ödediği halde, vaki itirazı üzerine takip durduğu sırada tekrar (icra dairesine) ödeyen (B), daha sonra mahkemede bu borcu iki defa ödediği için ikinci ödemenin kendisine iadesi zımnında bir dava açabilir mi? Neden? Nasıl? (10 p.)

SORU II) “… Davacı vekili, -yapılan ilamsız takibe davalının itiraz ettiğini- ileri sürerek, -itirazın iptaline, takibini devamına, %40 icra inkâr tazminatına ve alacağın takip tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte tahsilini- talep etmiş, mahkemece davanın kabulü ile 5.745.602 TL’nin, -takip tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsiline, inkâr tazminatı isteminin reddine- karar verilmiştir. İİK’nın 67. maddesine dayalı -itirazın iptali- davası ile genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili- davaları, sonucu itibariyle farklı davalardır. -İtirazın iptali davalarında- davanın kabulüne karar verildiği takdirde, koşulları varsa, davacı yararına icra inkâr tazminatına hükmedildiği halde, genel hükümlere dayalı -alacağın tahsili davasında- inkâr tazminatına hükmedilemez. Öte yandan, verilecek kararın infaz şekli de farklı olduğundan, bu iki istemin bir arada dava edilmesi mümkün değildir. Mahkemece, HUMK’un 179/3 ve 75/2. maddeleri hükümleri gereğince davacıya, davasının itirazın iptali mi, yoksa genel hükümlere göre açılmış alacağın tahsili davası mı olduğunun sorulup belirlendikten sonra, yukarıdaki ilkeler göz önünde tutularak, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” (19. HD., 15.11.1994, 1257/10950)

Yukarıdaki Yargıtay kararını karar metnini tekrarlamaktan kaçınarak İcra ve İflas Hukuku bilgilerinizin ışığı altında değerlendiriniz. (20 p.)

Başarılar dilerim
Doç. Dr. Ömer ULUKAPI

 

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk İdare Hukuku Soruları

1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır? a) Yasama Organı b) Yürütme Organı c) …

X