Anasayfa / Eğitim / Selçuk Hukuk İcra ve İflas Hukuku Vize Soruları (2004/05)

Selçuk Hukuk İcra ve İflas Hukuku Vize Soruları (2004/05)

OLAY
Konya’da ticaret ile uğraşan A, Cihanbeyli’deki depolarında teslim edilmesi kaydı ile, Ankara’da oturan B’ye 100 ton buğday satmıştır. A buğdayı B’ye teslim ettikten sonra karşılığında 100.000 YTL değerinde bir adi senet almıştır. Senedin vadesi gelmesine rağmen B borcunu ödemeyince, A, B aleyhine takip yapması için avukata başvurmuştur.

SORULAR
1- 
Bu takipte yetkili icra dairesi (veya dairelerini) belirtiniz.
2- Alacaklı, asıl alacak ile birlikte faiz de talep etmek istemektedir. Bu durumda, alacaklı vekili takip talebini doldururken nelere dikkat etmelidir?
3- Sözleşmede sözleşme bedeli yabancı para olarak belirlenmiş olsa idi, alacaklı alacağının yabancı para cinsinden ödenmesini talep edebilir miydi?
4- Talebe ilişkin ödeme emri borçlunun kapıcısına tebliğ edilmiştir. Bu nedenle ödeme emrinden itiraz süresi geçtikten sonra haberdar olan borçlu, itiraz edilmesi için avukatına başvurmuştur. Borçlunun avukatı siz olsaydınız nasıl hareket ederdiniz?
5- Ödeme emri kapıcıya değil de, borçlu seyahatte iken eşine tebliğ edilmiş olsaydı, bu durumda nasıl hareket ederdiniz?
6- Ödeme emrini alan borçlu:
a. İcra dairesinin yetkili olmadığını,
b. Buğdayın ayıplı olduğunu
belirterek itiraz ederse, bu itirazların sonuçlarını, alacaklının bu durumda nasıl hareket etmesi gerektiğini ayrı ayrı belirtiniz.
7- Taraflar, aralarında satış sözleşmesi yapmış olsa ve A malı teslim etmesine rağmen B bedeli ödememiş olsaydı, A’nın yaptığı takibe karşı B ödeme emrine itiraz ettikten sonra alacaklı vekili, elindeki satış sözleşmesi ile itirazın kesin kaldırılmasını sağlayabilir miydi? Neden? Nasıl?
8- İcra Mahkemesinin itirazın kesin kaldırılmasına karar verdiğini varsayalım:
a. Bu karara karşı B temyiz yoluna başvurabilir mi? Başvurabilirse nasıl? Sonuçları ile birlikte açıklayınız.
b. Bu durumda, B Yargıtay’dan icranın durdurulması kararı alabilir mi?
9- A henüz icra takibi yapmadan önce, B size gelip, A’dan buğday satın alıp karşılığında adi senet verdiğini, ancak buğdayın ayıplı olduğunu belirtmiş olsaydı, avukat olarak siz nasıl hareket ederdiniz?
10- A’nın yaptığı icra takibini kesinleştiğini kabul ediyoruz.
a. B’nin sahip olduğu un fabrikasına haciz için gelindiğinde, B fabrikadaki makinelerin Güven Leasing A.Ş.’ye ait olduğunu ve haczedilemeyeceğini beyan etmiştir. Bu durumda icra müdürünün nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bu iddiaların nasıl, hangi prosedüre göre incelenmesi gerektiğini belirtiniz.
b. A, B’ye karşı 10.09.2005 tarihinde icra takibine başlamış ve 15.11.2005 tarihinde de B’nin otomobiline haciz koydurmuştur. B’nin başka bir alacaklısı olan C de B’ye karşı 01.08.2005 tarihinde icra takibi yapmış, 20.09.2005 tarihinde borç ödemeden aciz belgesi almıştır. Bu durumda C, A’nın koydurduğu hacze iştirak edebilir mi? Edemezse neden? Edebilirse neden ve nasıl?
c. A’nın avukatı B’nin Ankara’da bulunan bir bankadaki hesapta parası olduğun öğrenmiştir. A’nın talebi üzerine icra müdürü İİK m.89’a göre bankaya haciz ihbarnamesi gönderecektir. Bu durumda, icra müdürü, Ankara’daki icra dairesinden hukuki yardım (istinabe) almak zorunda mıdır? Yoksa doğrudan kendisi Ankara’daki bankaya ihbarname gönderebilir mi?
d. Bu arada B’nin babasından miras kalan ve kardeşleriyle birlikte malik olduğu arsadaki hissesine de haciz konulmuştur. Söz konusu arsanın hangi hükme göre ve nasıl paraya çevrileceğini belirtiniz.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Selçuk Hukuk İdare Hukuku Soruları

1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır? a) Yasama Organı b) Yürütme Organı c) …

X