İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları

Bursa Barosu, 11 Nisan 2020 tarihinde Av. Talih UYAR’ın sunumuyla İcra ve İflas Hukuku’nda Tasarrufun İptali Davaları Konferansı düzenliyor.

Konferansta ele alınacak konu başlıkları ise şöyle:

 • İptal Davasının Hukuki Niteliği Ve Amacı
 • İptal Davasının Konusu
  • “Muvazaalı İşlemler” Hakkında İptal Davasının Açılıp Açılamayacağı
  • “Borcun Doğum Tarihi” nin İptal Davalarındaki Önemi
  • “Borçlunun Haczedilemeyen (İİK.m.82) Mal ve Hakları Hususunda İptal Davası Açılıp Açılamayacağı”
  • “Cebri İcra Yolu ile Yapılan Satışlar” Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?
  • “Ekonomik Değeri Bulunmayan İşlemler” Hakkında Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?
 • İptale Tabi Tasarruflar
  • “İvazsız Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİK.m.278)
  • “Haciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİK.m.279)
  • “Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİK.m.280)
 • İptal Davalarında Yargılama
  • İptal Davalarında Yetki
  • İptal Davalarında Görev
  • İptal Davalarının Açılma Süresi
  • İptal Davalarında Harç
  • İptal Davalarında Vekalet Ücreti
  • İptal Davalarında Yargılama Giderleri
  • İptal Davalarında Yargılama Usulü
   • İptal Davasının Esasına Girilebilmesi İçin Gerçekleşmesi Gereken “Dava Şartları”
   • İptal Davalarında Uygulanacak Yargılama Usulü
   • İptal Davasında ‘İspat Yükü’nün Kime Düştüğü Konusunda ‘Hayatın Olağan Akışına Aykırı İddia ve Savunmalar’da Bulunmasının Sonuçları
   • İptal Davalarında ‘Borçlu’ ile ‘Davalı Üçüncü Kişi’ Arasında Organik Bağ Bulunması
   • İptal Davalarında Mahkemece Dava Konusu Mal Hakkında ‘İhtiyati Haciz Kararı’ (İİK.m.281/II) / ‘İhtiyati Haciz Niteliğinde İhtiyati Tedbir Kararı’ / ‘ İhtiyati Tedbir Kararı Niteliğinde İhtiyati Haciz Kararı’ Verilmesi
   • Mahkemece Verilmiş Olan ‘İhtiyati Haciz Kararı’ Ne zaman ‘Kesin Hacze’ Dönüşür ?
   • İptal Davalarında Davacının, Davalı-Borçludaki Alacağının ‘Gerçek Bir Alacak’ Olması Zorunluluğu
   • İptal Davalarında Alıcı-Üçüncü Kişinin, Dava Konusu Taşınırı/Taşınmazı Satın Alabilecek Parasal Güce Sahip Olup Olmaması
   • İptal Davarında, Davanın Konusuz Kalması
   • İptal Davasından Önce veya Dava Sırasında ‘Menfi Tespit Davası’ Açılmasının Sonuçları
   • İptal Davasının Kabulü Halinde ‘Tahsilde Tekerrür Olmamak Üzere’ Karar Verilmesi Gerektiği
 • İptal Davasının Tarafları
  • İptal Davası Kimler Tarafından Açılabilir?
  • İptal Davası Kimlere Karşı Açılabilir?
 • İptal Davasının Sonuçları
  • İptal Davasının Kaybedilmesi
  • İptal Davasının Kazanılması
   • İptal Davasının Konusu Taşınır ise
   • İptal Davasının Konusu ‘Alacağın Temliki’ne İlişkin ise
   • İptal Davasının Konusu ‘Borçlu Hakkında Diğer Davalı Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olan Muvazaalı İcra Takibinin ve Takip Konu Muvazaalı Senedin İptali’ne İlişkin ise
   • İptal Davasının Konusu Taşınmaz ise
   • İptal Davasının Konusu Rehin Hakkı ise
   • Dava Konusu Tasarrufun Tümünün Değil Alacak Miktarı ile Sınırlı Olarak İptale Karar Verilme Zorunluluğu
   • İptal Davasının Bedele Dönüşmesi Halinde, Hükmedilen Tazminata Ayrıca Faiz Yürütülüp Yürütülemeyeceği
   • İptal Davasına Konu Taşınmazın Takip Borçlusunun Başka Bir Kişiye Olan Borcundan Dolayı Cebri İcra Yoluyla Satılmasının Sonuçları
   • İptal Davasına Konu Taşınmazın Davalı Üçüncü Kişinin Başka Bir Kişiye Olan Borcundan Dolayı Cebri İcra Yoluyla Satılmasının Sonuçları
   • Tasarrufun İptali Davasının Kazanmış Olan Alacaklının, Dava Konusu Taşınır/Taşınmazı Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin Alacaklılarına Karşı (Taşınmaz Üzerine Koymuş Oldukları Haciz ve İpoteğe Rağmen) Öncelik Hakkının Bulunup Bulunmadığı

Tarih

Nis 11 2020

Zaman

10:00 - 17:00

Yer

Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu
Bursa Barosu

Organizatör

Bursa Barosu
Telefon
0 (224) 251 66 06
E-Posta
[email protected]
Web sitesi
http://www.bursabarosu.org.tr