Anasayfa / Haber & Güncel / 2016’nın İlk Torba Yasası Resmi Gazete’de Yayımlandı

2016’nın İlk Torba Yasası Resmi Gazete’de Yayımlandı

TBMM’de 14.01.2016 günü 6661 sıra numarasıyla yasalaşan Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte torba yasa ile hayatımıza girecek yenilikler:

 • Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa tabi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 1.000 Euro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
 • Elektronik İmza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, elektronik sertifika sağlayıcısına elektronik imza hakkında bazı bilgilendirme yükümlülükleri getiriliyor.
 • Biyometrik veri, elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve el ayasından elde edilen kişiye özgü veriler” olarak tanımlanarak mevzuatımıza girmiş oldu.
 • Yasalardaki “nüfus cüzdanı” ifadesi, “kimlik kartı” olarak değişti ve değerli kağıt olarak belirlendi.
 • Evlendiğini ve adresini değiştirdiğini bildirmeyenler ile yanlış bilgi verenlere para cezası uygulanacak.
 • Artan asgari ücret nedeniyle işveren maliyetini azaltmak amacıyla asgari ücretli her işçi için 100 liralık sigorta prim yükü Hazine tarafından karşılanacak. Ancak çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak.
 • Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.
 • Asgari ücretin 2 katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL’lik günlük kazanç 2 kat olarak 2015’in aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, 2016’da cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.
 • Linyit ve taş kömürü çıkaran yeraltı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin arttırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek. Bu destekler, bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden karşılanacak. Maliyet artışlarına ilişkin usul ve esaslar, bunların uygulanma süreleri, bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.
 • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten, bu düzenleme kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.
 • Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ile Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda mali tatil uygulanmayacak. Buna göre, hazine gelir-gider dengesinin gözetilmesi amacına yönelik olarak, bütçe gelirlerinde önemli bir paya sahip olan ÖTV ile banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile mali tatil nedeniyle beyanname verme süreleri uzamış olan vergiler aynı ay içerisinde Hazine hesaplarına intikal ettirilecek.
 • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi, beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacak.
 • Kamu payı yüzde 50’den az olan şirketler, bunların iştirakleri ve bağlı ortaklıklarının Sayıştay denetiminin usulü yeniden düzenleniyor. Buna göre, Sayıştay denetimine, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı bulunan şirketler de dahil olacak. Sayıştay, bu şirketlerden sermayesindeki kamu payı %50’den az olanların bağımsız denetim raporunu esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM’ye sunacak.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yasa Teklifi Komisyondan Geçti, Bakanlara Doğrudan Erişim Engelleme Yetkisi Geliyor

Bazı milletvekillerince hazırlanarak yasa teklifi olarak sunulan torba yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün …

X