Anasayfa / Haber & Güncel / 6639 Sayılı Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı, Bakanlara Erişim Engelleme Yetkisi Geldi

6639 Sayılı Yasa Resmi Gazete’de Yayınlandı, Bakanlara Erişim Engelleme Yetkisi Geldi

TBMM Genel Kurulu’nda 27/03/2015 günü 6639 sıra numarasıyla kabul edilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı ve derhal yürürlüğe girdi. Torba yasa ile getirilen en önemli değişiklik, 5651 sayılı yasaya eklenen ek 8/A maddesi ile Bakanlara, internet sitelerine 4 saat içinde erişim engelleme yetkisi verilmesi. Yasalaşma sürecinde buna değinmiştik. Yasa ile İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmasının yanı sıra, pek çok kanunda değişiklik yapılıyor. En önemli gördüğümüz, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun değişiklikleri ise şöyle:

  • Yasaya eklenen 8/A maddesi ile yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Başbakanlık veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.
  • İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları derhal ve en geç bildirimin yapılmasından itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek.
  • Başbakanlık veya ilgili Bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı yine TİB tarafından, yirmi dört saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kırk sekiz saat içinde kararını açıklayacak, aksi halde, karar kendiliğinden ortadan kalkacak.
  • Bu kapsamda verilecek erişim engelleme kararları URL engelleme şeklinde verilecek. Ancak teknik olarak bu yapılamazsa sitenin tümüne yönelik erişim engelleme kararı da verilebilecek.
  • Bu madde kapsamındaki hallerde, suç oluşması halinde TİB tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak gerekli bilgi ve içerikler erişim sağlayıcılar tarafından hakim kararı üzerine adli makamlara verilecek. Aksine hareket edenler hakkında üçbin günden onbin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Ayrıca içeriğin çıkarılması ve/veya erişim engelleme kararını yerine getirmeyen erişim sağlayıcılar ile içerik ve yer sağlayıcılar hakkında da 50.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.
  • 5651 sayılı yasanın Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kurulmasına ilişkin geçici 3. maddesinde değişiklik yapılarak “mevcut internet sağlayıcıları” ibaresi, “bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla abonesi bulunan mevcut internet servis sağlayıcıları” olarak değiştiriliyor. Ayrıca bu değişiklik, geçmişe dönük olarak 19/02/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu hüküm, Danıştay tarafından yürürlüğü durdurulan Erişim Sağlayıcıları Birliği Tüzüğü’ne ilişkin davayla ilgili olarak getiriliyor.
  • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesi, Anayasa Mahkemesi tarafından elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisinin BTK’ya verilemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Buna göre, 51. madde, 26/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şu şekilde yeniden düzenlendi:

“Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunması

MADDE 51 – (1) Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulur.

(2) Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaktır.

(3) Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklamak veya saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından ancak ilgili abonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi hakkında açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla kullanılabilir.

(4) İşletmeciler şebekelerinin, abonelerine/kullanıcılarına ait kişisel verilerin ve sundukları hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygun teknik ve idari tedbirleri alır.

(5) Bu Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında veya kamu yararının sağlanması amacıyla Kurum tarafından işletmecilere getirilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veriler işlenebilir.

(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri ancak ilgili kişilerin açık rızaları alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilir.

(7) Trafik verileri; trafiğin yönetimi, arabağlantı, faturalama, usulsüzlük/dolandırıcılık tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek veya tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözümü amacıyla sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla işlenir ve bu uzlaşmazlıkların çözüm süreci tamamlanıncaya kadar gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak saklanır. Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ya da elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri ile konum verileri anonim hâle getirilerek veya ilgili abonelerin/kullanıcıların açık rızalarının alınması ve sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla, belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilir.

(8) İşletmeciler konum verilerinin işlenmesinde abonelere/kullanıcılara bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar. İlgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde ancak acil yardım çağrıları ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda tanımlanan afet ve acil durum hâllerinde abonelerin/kullanıcıların açık rızası aranmaksızın konum verileri ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

(9) Abone/kullanıcı şikâyetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetleri kapsamında trafik ve konum verileri ile kişisel veriler, belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

(10) Bu Kanun kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak;

  1. a) Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar,
  2. b) Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları iki yıl,
  3. c) Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtlar asgari olarak abonelik süresince,

saklanır. Veri kategorileri ile haberleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere verilerin saklanma süreleri yönetmelikle belirlenir.

(11) İşletmeciler, tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgilerini diğer işletmecilerle paylaşabilir veya işleyebilir.

(12) Bu Kanun kapsamında kişisel verilerin gizliliğinin, güvenliğinin ve amacı doğrultusunda kullanılmasının temininden işletmeciler sorumludur.

(13) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yasa Teklifi Komisyondan Geçti, Bakanlara Doğrudan Erişim Engelleme Yetkisi Geliyor

Bazı milletvekillerince hazırlanarak yasa teklifi olarak sunulan torba yasa, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün …

X