Anasayfa / Haber & Güncel / Anayasa Mahkemesi CMK 234/1-b Hükmünde “Vekil Aracılığı ile” İfadesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi CMK 234/1-b Hükmünde “Vekil Aracılığı ile” İfadesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, 17.05.2012 günü yapılan toplantısında, CMK 234. maddenin ilk fıkrasının b bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “vekili aracılığı ile” ibaresinin iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin web sitesinin güncel bölümünde 21.05.2012 günü yapılan duyuruya göre, Mahkemenin 17.05.2012 günü 9:30’da yapılan toplantısında iptal kararı çıktı. Başvuru, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 9. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından yapılmıştı.

Gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında Hukuk Sokağı’nda bulabilirsiniz.

[quote style=”boxed”] Mağdur ile şikayetçinin hakları
234: (1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:
a) Soruşturma evresinde;
1. Delillerin toplanmasını isteme,
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
3. (Değişik altbent: 24/07/2008-5793 S.K./40.mad) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
4. 153 üncü Maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,
5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.
b) Kovuşturma evresinde;
1. Duruşmadan haberdar edilme,
2. Kamu davasına katılma,
3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,
4. Tanıkların davetini isteme,
5. (Değişik altbent: 24/07/2008-5793 S.K./40.mad) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.
(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.[/quote]

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Anayasa Mahkemesi, 5651 Değişiklerini Kısmen İptal Etti

Geçtiğimiz yılın başında 6518 sayılı torba yasa ile getirilen 5651 sayılı yasa değişikliklerinde bazı hükümler, …

X