Anasayfa / Adliye / Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Harcı 172,50 TL

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Harcı 172,50 TL

Yargıda harçların arttırıldığı, hukuk davalarında tüm giderlerin peşinen alındığı ve bir dönem ceza davalarında dahi temyiz harcının alındığı yargı sistemimizde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun harca tabi olmaması düşünülemezdi. Bu kapsamda, 15.09.2012 tarih ve 28422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Harçlar Kanunu 68 nolu Genel Tebliği uyarınca Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruların harca tabi olduğu ilan edildi. Bireysel başvuru harcı, 2012 yılı için 172,50 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 68 nolu tebliğe göre bireysel başvuru harcının ödemesi, başvuru yapılan yerlere yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabilecek.

25 Eylül 2012 SALI                        Resmî Gazete                              Sayı : 28422

TEBLİĞ

            Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 68)

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 75 inci maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “A) Mahkeme harçları”bölümünün “I- Başvurma harcı” maddesine eklenen 4 üncü fıkra ile Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvurular harç kapsamına alınmıştır. 6216 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde ise bireysel başvuruların, 6216 sayılıKanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabileceği, başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esasların İçtüzükle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 63üncü maddesinde, bireysel başvuruların mahkemeye şahsen yapılabileceği gibi diğer mahkemeler ya da yurt dışıtemsilcilikler vasıtasıyla da yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu itibarla, bireysel başvuru harcının başvurudan önce başvuru yapılabilecek yerlerden birine makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu başvuru harcının Gelir İdaresi Başkanlığıyla anlaşmalıbankalar aracılığıyla ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X