Anasayfa / Avukat / Avukatlık Kanunu Değişiyor 4: Faaliyet, Büro, Reklam, Uzman Avukatlık

Avukatlık Kanunu Değişiyor 4: Faaliyet, Büro, Reklam, Uzman Avukatlık

Yazı dizimizin dördüncü bölümüne geldik. Bu kısımda taslak sistematiği içerisinde avukatlık bürosu, reklam ve tanıtım faaliyetleri, uzman avukatlık, avukatlıkta kıdem, adliyelerde avukatlara yer ayrılması, yabancı avukatlar ve avukatın yurt dışında faaliyette bulunması konularını ele alacağız. Yazı dizimizin önceki bölümlerinde ele alınan konular için yazının sonuna bakabilirsiniz.

Avukatlık Bürosu

  • Her avukat, faaliyetlerini yürüteceği bir büro edinmek ve bunu bağlı bulunduğu baroya bildirmek zorunda. Ücret karşılığı birlikte çalışan avukatlar, birlikte çalıştığı avukatın bürosunu; bünyesinde çalıştığı özel hukuk tüzel kişiliğini; kamu avukatı ise çalıştığı kurumun adresini büro olarak bildirir (m. 69). Bir avukatın birden fazla bürosu olamayacağına ilişkin hüküm, taslakta “bir avukat birden fazla büro bildiremez” olarak değiştiriliyor.
  • Avukat bürolarının mesleğin onuruna ve mesleğin gerektiği gibi yürütülebilmesine uygun olarak oluşturulacağı belirtilen 70. madde, her baronun bu konuda bir iç yönetmelik çıkaracağını düzenliyor.
  • Avukat bürosunda çalışabilecek kişileri düzenleyen 72. madde, 1136 sayılı yasadan farklı olarak, avukatlık bürosunda çalışabilecek niteliklere sahip olmayan kimseleri çalıştıran avukat ya da avukatlık şirketi hakkında disiplin cezası verilmesine ilişkin fıkra, taslak metninde yer almıyor.
  • Mevcut yasanın 171. maddesine karşılık gelen 73. madde, yetki belgesine ilişkin hükümler içeriyor. Buna göre bir avukatın, bir diğer avukata vereceği yetki belgesinin vekaletname hükmünde olacağı vurgulanarak, bu yetkinin devredilemeyeceği belirtiliyor. Yetki belgesinin süreli veya süresiz olacağı ile asıl vekaletnamedeki hangi yetkileri kapsadığı da belirtilecek.

 

Reklam ve Tanıtım

Taslak ile getirilen en önemli yeniliklerden birisi de, reklam yasağının kaldırılıyor oluşu. Taslağın “Reklam ve tanıtım” başlığını taşıyan 74. maddesi, avukatın reklam ve tanıtım yapabilmesine, belli koşullar dahilinde olanak tanıyor. Maddeye göre reklam ve tanıtım faaliyetleri, gerçek, amaca uygun, meslek onur ve itibarına yaraşır ve hukuki yardım çerçevesinde avukatın mesleki yükümlülük ve görevine uygun olmak zorunda ve Avukatın, mesleğin onuru ve ilkeleriyle bağdaşmayan, objektif ve doğruluktan uzak olan tanıtım ve reklam yapması yasak kabul ediliyor. Ancak bazı haller, mutlak biçimde yasak olarak belirleniyor. Bunlar ise:

  • Dikkat çekici ve abartılı reklam ve tanıtımlarla kendini övmek.
  • Reklam ve tanıtımlarda kendini diğer meslektaşlarla kıyaslamak.
  • Zor durumdan faydalanarak müvekkil elde etmek.
  • Reklam ve tanıtım amacıyla aracılar kullanmak.
  • İş veya müvekkil teminine yönelik menfaat sunmak veya vaad etmek.
  • Başarı ve kazanç verilerini bildirmek.

Avukat, yurt içi veya denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışından aldığı akademik ünvan ve uzmanlığı gösterir ibareleri kullanabilecek.

Avukatlar ve avukatlık ortaklığı ile avukatlık şirketi, binanın dış cephesine tabela asamayacak. Yalnızca binanın giriş kısmı ile büronun bulunduğu kapı bölümüne, avukatlık mesleğinin onuru ve nitelikleriyle bağdaşan, makul ölçülerde tabela asılabilecek.

Reklam ve tanıtım konusundaki diğer sınırlamalar TBB tarafından çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecek.

Uzman Avukatlık

Taslak, yeni bir kurum olarak Uzman Avukat terimini getiriyor. 75. maddeye göre Barolar Birliği, talep üzerine ceza hukuku, özel hukuk, idare ve vergi hukuku alanlarında uzman avukatlık ünvanı kullanma yetkisi verebilecek. Bu konuda TBB bir yönetmelik çıkaracak.

Uzman avukatlık ünvanı için 10 yıllık kıdem gerekiyor ve belli bir alanda avukatlık faaliyeti yürütmek için uzman avukatlık ünvanının zorunlu olmadığı da ayrıca belirtiliyor.

Avukatlıkta Kıdem

Taslağın 78. maddesi, avukatlıkta kıdem konusuna netlik getirerek, kıdem hesabında baro levhasına yazılma tarihinden başlamak üzere fiilen avukatlık yapılan sürenin esas alınacağı belirtiliyor. Ayrıca m.4/2’de belirtilen hakimlik, savcılık, akademisyenlik gibi mesleklerde geçen sürelerin de kıdeme dahil olacağı, ikinci fıkra ile düzenleniyor.

Baro ve Avukatlara Yer Ayrılması

79. madde, her adalet dairesi, icra ve infaz kurumlarında avukatlara çalışma odası, otopark, bekleme alanı gibi yerler ayrılacağını, 1136 sayılı yasadan daha nitelikli olarak düzenliyor. Bu yerlerin tahsis, bakım ve onarımları, ilgili baronun görüşü alınarak ilgisine göre Adalet veya İçişleri Bakanlıklarınca yaptırılacak.

Yabancı Avukatlar

Yabancı avukatlara ilişkin 44. maddede belirtilen düzenleme, taslağa 81. madde ile aynı biçimde aktarılıyor.

Avukatın Yabancı Ülkede Faaliyet Göstermesi

Taslağın 82. maddesi, Avukatlık Kanunu ile ilk kez düzenlenen bir madde olarak, avukatın yurt dışındaki faaliyetine ilişkin esaslar getiriyor. Buna göre avukatın, yabancı ülkede faaliyet göstermesi halinde, o ülkenin mevzuatının yanı sıra evrensel meslek ilkelerine uygun davranması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca avukatın, yurt dışında mesleğiyle ilgili dernek vb. bir organizasyona üye olması durumunda, bunu TBB’ye bildirmesi gerekiyor.

Bazı Görevlerden Ayrılanlara İlişkin Avukatlık Yasağı

1136 sayılı yasanın 14. maddesine karşılık gelen taslağın 83. maddesi, bazı görevlerden ayrılan kimselerin avukatlık yapma yasağını düzenliyor. Esasen, eski düzenleme aynen taslağa aktarılmakla birlikte, süreler yönünden bazı farklılıklar getiriliyor.

<<< Avukatlık Kanunu Değişiyor 3: Avukatlık Sözleşmesi, Çalışma Türleri

<<< Avukatlık Kanunu Değişiyor 2: Avukatın Hak, Yetki ve Ödevleri

<<< Avukatlık Kanunu Değişiyor 1: Mesleğe Kabul, Sınav, Staj

Avukatlık Kanunu Değişiyor 5: Baro Levhası, Ceza Soruşturması >>>

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Avukatlık Kanunu Değişiyor 5: Baro Levhası, Ceza Soruşturması

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde Avukatlık Yasa Taslağı’nın yazımının tamamlandığı ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nce …

X