Anasayfa / Avukat / Avukatlık Kanunu Değişiyor 5: Baro Levhası, Ceza Soruşturması

Avukatlık Kanunu Değişiyor 5: Baro Levhası, Ceza Soruşturması

Yazı dizimizin önceki bölümlerinde Avukatlık Yasa Taslağı’nın yazımının tamamlandığı ve Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’nce kamuoyuna açıklandığından bahsetmiş ve bölümler halinde Mesleğe kabul, sınav, staj; Avukatın hak, yetki ve ödevleri; Avukatlık sözleşmesi, çalışma türleri ile Avukatlık faaliyeti, büro, reklam serbestisi, uzman avukatlık konularını işlemiştik. Bu yazımızda da taslağın 7. ve 8. kısımlarında yer alan Baro Levhası, Avukatlar Listesi ile Ceza Soruşturması konularını ele alacağız. Yeniden ifade etmek gerekirse, yazı dizimizde Avukatlık Yasa Taslağı tamamen incelenmemekte, yalnızca taslak ile getirilmesi öngörülen değişikliklere değinilmektedir.

Baro Levhası ve Listesi

 • Avukatlık şirketlerinde merkez ve şubeler ayrı ayrı bulundukları yer barolarına kayıt olacaklar.
 • Mesleki sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu getiriliyor. Taslağın 84/5 maddesi uyarınca baroya yazılmak isteyen ve ruhsat sahibi her avukat, TBB tarafından belirlenen esaslara uygun mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda.
 • Her baro, bireysel avukatlar, ücret karşılığı birlikte çalışan avukatlar, kamu avukatları, avukatlık ortaklıkları ve avukatlık şirketleri için ayrı ayrı liste tutacak.
 • Listelerin tutulmasına ilişkin esaslarla ilgili olarak TBB tarafından yönetmelik çıkarılacak.

Nakil

 • Nakil talepleri hakkında, Baro Yönetim Kurulunun vereceği kararların en geç bir ay içinde ve gerekçeli olarak verilmesi zorunluluğu getiriliyor (m.86)
 • Nakil talebinin reddine ilişkin hükümler aynen korunmakla birlikte, red kararına karşı itiraz süresi 15 gün yerine HMK sür
 • eler sistematiğine paralel olarak iki hafta olarak değiştiriliyor (m.88_

Levhadan Silinme

 • Baro levhasından silinme sebepleri, 1136 sayılı mevcut kanunla aynı olmakla birlikte, yeni bir sebep olarak, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmamak veya yenilememek, levhadan silinme sebebi olarak gösteriliyor (m.89/1-e)
 • Baro levhasından silinmesi gündeme gelen avukat hakkında Baro Yönetim Kurulu, avukatlık faaliyetinin devamında sakınca görmesi halinde, silinme kararına kadar ilgili avukatı geçici olarak meslekten men edebilecek (m.90/2)
 • Levhadan silinme incelemesi, dosya üzerinden yapılacak. Ancak karardan önce avukatın yazılı veya sözlü beyanı mutlaka alınacak. Avukat, yapılacak çağrıya uymazsa savunması alınmadan da silinme kararı verilebilecek (m.90/3)
 • TBB tarafından silinmeye ilişkin verilen nihai kararlara karşı Adalet Bakanlığı, ilgili avukat ve ilgili baronun yargı mercilerine başvurabileceği maddede açıkça düzenleniyor.

Özlük Dosyası

Mevcut yasanın 54. maddesinde sicil cüzdanı olarak belirtilen kavram, yeni yasada 93. madde ile özlük dosyası adıyla yasalaşıyor. Mevcut yasa hükmünden farklı olarak, ilgili baro dışında Türkiye Barolar Birliği tarafından da gerekli bilgileri içeren ayrı bir özlük dosyası tutulacağı ve bu konuda TBB tarafından yönetmelik hazırlanacağı düzenleniyor.

Ceza Soruşturması ve Kovuşturması

Kanunun 8. kısımı, ceza soruşturması ve kovuşturmasına ayrılıyor. 94 ila 99. maddeler arasında düzenlenen bu kısımda, avukatın işlediği suçlar ile avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılması ve avukata karşı işlenen suçlar düzenleniyor. Getirilmesi öngörülen değişikliklere bakılacak olursak:

 • Avukatın, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruşturması, Cumhuriyet Savcılığı tarafından ve genel hükümler uyarınca yapılacak,
 • Avukatlık veya baro organları ile TBB organlarındaki görevler ile avukatlık görevi sırasında işlenen suçlardan dolayı yapılacak soruşturma, Adalet Bakanlığı’nın izin vermesi üzerine suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak,
 • Soruşturma sürerken uygulanabilecek koruma tedbirleri konusunda suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi yetkili olacak,
 • İddianamenin tebliği üzerine avukatın delil toplanmasını istemesine ilişkin süre, 7 gün olarak belirleniyor,

Avukatlık Yetkilerinin Başkalarınca Kullanılması

Mecut yasanın 63’üncü maddesine karşılık gelen taslağın 98. maddesi, avukatlık yetkilerinin avukat olmayanlarca kullanılması halinde uygulanacak cezaları yeniden düzenliyor. Ayrıca yine bir hüküm olarak, avukatlık yetkisi olmadıkları halde iş görürken bir menfaat elde edlmesi halinde, bunun ilgili baroya gelir kaydedileceği de aynı maddede belirtiliyor.

Avukata Karşı İşlenen Suçlar

1136 sayılı yasanın 57’nci maddesi korunarak düzenlenen taslağın 99. maddesi, bir farklılık olarak, stajyer avukatlara karşı işlenen suçları da avukata karşı işlenen suçlar kapsamına almakta.

Avukatlık Kanunu Değişiyor 4: Faaliyet, Büro, Reklam, Uzman Avukatlık >>>

Avukatlık Kanunu Değişiyor 3: Avukatlık Sözleşmesi, Çalışma Türleri >>>

Avukatlık Kanunu Değişiyor 2: Avukatın Hak, Yetki ve Ödevleri >>>

Avukatlık Kanunu Değişiyor 1: Mesleğe Kabul, Sınav, Staj >>>

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

E-İmza Tamam, Sıra KEP’te

Yargı sistemimizde son yıllarda yaşamakta olduğumuz dijital dönüşüm süreci hızlanarak devam ediyor. Elektronik imza kullanımında en …

X