Anasayfa / Haber & Güncel / Stajyer Avukata Sigortalı Çalışma Yolu

Stajyer Avukata Sigortalı Çalışma Yolu

Ankara 16. İdare Mahkemesi’nden stajyer avukatlara müjdeli haber geldi! Mahkemenin verdiği 26.09.2007 tarihli kararın açıklanan gerekçesinde, stajyer avukatın, stajı süresince Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan sigortalı olmasını Avukatlık Kanunu’na aykırı görmedi ve Bakanlığın açtığı davayı reddetti. Staj esnasında sigortalı olunmasının, stajla bağdaşmayacak bir yönünün bulunmadığının belirtildiği kararın gerekçeli metni ise şöyle:

T.C
ANKARA
16. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2007/63
KARAR NO : 
2007/967

DAVACI : Adalet Bakanlığı / ANKARA

DAVALI : Türkiye Barolar Birliği / ANKARA
VEKİLİ : Av. S.Ş.

MÜDAHİL : E.E.K.
VEKİLİ : Av. İ.K.

DAVANIN ÖZETİ : E.E.K.’nin N. Barosu levhasına yazılmasına ilişkin N. Barosu Yönetim Kurulu kararını uygun bulan 05.11.2006 tarih ve 5897-4 sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararını bir daha görüşülmek üzere geri gönderen Adalet Bakanlığı’nın 21.11.2006 gün ve 23750 sayılı işlemine karşı önceki kararında ısrar eden 01.02.2006 gün ve 6285-2 sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararının iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Avukatlık stajını avukat olan babasının yanında Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde sigortalı şekilde tamamlayan E.E.K.’nin durumunun Avukatlık Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca bir avukatlık yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık niteliğinde olduğu ve avukatlıkla bağdaşabilen işler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, davacı idarenin görülmekte olan dava konusuna benzer olaylarda daha önceleri verilmiş olumlu görüşlerinin bulunduğu ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

DAVALI YANINDA MÜDAHİL
İDDİALARININ ÖZETİ : 
Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 16. İdare Mahkemesi’nce duruşma için önceden belirlenip taraflara duyurulan 24.09.2007 tarihindeki duruşmaya davacı Adalet Bakanlığı’nın gelmediği, davalı idare vekili Av. S.Ş. ile davalı yanında müdahil vekilleri Av.İ.K. ve Av. M.G.’nin geldikleri görülüp, taraflara usulüne uygun söz verilerek duruşma yapıldıktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, E.E.K.’nin N. Barosu levhasına yazılmasına ilişkin N. Barosu Yönetim Kurulu kararını uygun bulan 05.11.2006 tarih ve 5897-4 sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararını bir daha görüşülmek üzere geri gönderen Adalet Bakanlığı’nın 21.11.2006 gün ve 23750 sayılı işlemine karşı önceki kararında ısrar eden 01.02.2006 gün ve 23750 sayılı Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığa Kabule Engeller” başlıklı 5. maddesinin (d) bendinde Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmanın avukatlık mesleğine kabulde engel olacağı düzenlenirken, “Avukatlıkla Birleşmiyen İşler” başlıklı 11. maddesinde, aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görevin, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü işin avukatlıkla birleşemeyeceği, “Avukatlıkla Birleşebilen İşler” başlıklı 12. maddesinin (c) bendinde, özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlığın 11inci madde hükmünün dışında olacağı, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj bendinde, özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlığın 11inci madde hükmünün dışında olacağı, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 13. maddesinde ise, stajın Baro’nun, Cumhuriyet Savcısı’nın ve Hakim’in denetiminde yapılacağı, stajyerin, staj eğitim programını aksatmadan; duruşmalarda, keşiflerde, soruşturmalarda, kararın görüşülmesinde ve yazılmasında hazır bulunacağı, kendisine verilen dosya ve kararları inceleyeceği ve rapor hazırlayacağı, stajyerlerin kendilerine verilen işlerden sorumlu olacağı, adliyede yapılan staj dönemi için, mahkeme ve adalet dairelerinde stajyerlere ayrılmış bir staj defteri ile devam çizelgesinin bulunacağı, staj devam çizelgesinin stajyer tarafından her gün imzalanacağı, staj eğitim çalışmaları veya Baroca düzenlenen konferans, panel, sempozyum gibi etkinlikler nedeniyle staj devam çizelgesine imza atamayan stajyerin, özrünü belgelemek koşuluyla imza yükümlülüğünden kurtulacağı, staj sonunda devam çizelgesinin Cumhuriyet Savcısı veya Hakim tarafından devam yönünden onaylanacağı, stajın kesintisiz olarak yapılacağı, adliyede yapılan staj dönemi için, bu yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen sürelerin her birinin bitiminde; ilgi ve başarı derecesi ile meslek ilke ve kurallarına yakınlığını belirten iki nüsha raporun düzenleneceği, birinin Adalet Komisyonu’na diğerinin Barosuna gönderileceği, mahkemelerde yapılan staj sırasında staj kurulu, yoksa yönetim kurulunun stajı denetleyip, gözeteceği, düzenleme altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; E.E.K.’nin 13.10.2005-17.10.2006 tarihleri arasında N. Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını yaptığı, N. Barosu Yönetim Kurulu’nun 18.10.2006 tarihli yazısı ile anılan kişinin baro levhasına, avukat olarak yazılmasına karar verildiği ve bu kararın Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 05.11.2006 gün ve 5897-4 sayılı kararı ile uygun bulunduğu, davacının onaylayan sıfatıyla 21.11.2006 gün ve 23750 sayılı işlemiyle anılan kişinin 10.11.2005 tarihinden itibaren SSK bünyesinde yanında çalıştığı avukat olan babası tarafından sigorta kaydının yaptırıldığı ve sigortalı çalışma süresinin adliye stajının 5 aylık dönemi de dahil olmak üzere stajın tamamını kapsadığı, bunun ise hem adliye stajı dönemi, hem de stajın amacı ile bağdaşmayacağı, bu durumun stajın başında kendilerini sigortalı yaptırmayan diğer stajyerler karşısında eşitsizliğe ve haksızlığa yol açacağından adı geçenin avukatlık mesleğine kabul edilebilmesi için bir yıl ve kesintisiz olarak yeniden staj yapması gerektiği görüşüyle Türkiye Barolar Birliği kararını yeniden görüşülmek üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na geri gönderdiği, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.12.2006 gün ve 6285-2 sayılı kararı ile adı geçenin baro levhasına yazılmasında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle önceki kararında ısrar etmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, her ne kadar davacı tarafından müdahil E.E.K.’nin stajının tamamını kapsayan dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde yanında çalıştığı avukat tarafından sigortalı yapılmasının stajın amacı ile bağdaşmayacağı ileri sürülmekte ise de; adı geçenin mahkeme stajı süresince stajına devam ettiğine ilişkin geçerli tutanakların tutulması ve staj bitim belgesi ile mesleğe kabulü ve avukat olarak baro levhasına yazılma isteminin N. Barosu Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu, avukatlık stajını avukat olan babasının bürosunda tamamlayan müdahilin sigortalılık kaydının avukatlık bürosuna ait olması nedeniyle durumunun Avukatlık Kanunu’nun 12. maddesinin (c) bendi uyarınca bir avukat yanında ücret karşılığında avukatlık kapsamında değerlendirilebileceği, öte yandan sigortalı olması nedeniyle adliye stajını aksattığı yönünde herhangi bir iddia, bilgi veya tespitin bulunmadığı, ilgilinin avukatlık stajı sırasında yanında staj yaptı avukat tarafından sigortalılık kaydının yaptırılmasının avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı ve stajın geçersiz sayılmasını gerektiren bir unsur olarak nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 41,00 YTL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 325 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, davaya müdahaleden doğan yargılama giderlerinin müdahil üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan posta ücretinin istemi halinde müdahile iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 26.09.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan  Üye Üye
ALİ RIZA YEĞENOĞLU AHMET ŞAHİN ÜMİT VEYSEL ÖZTÜRK

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Varlığı bir dert, yokluğu nafaka: Para

Nafaka şu sıralar ülkemizin gündeminde geniş bir şekilde yer ediniyor. Gelecek olan yeni düzenlemenin yeni …

X