Anasayfa / Haber & Güncel / Torba Yasa ile Getirilen Tüm Değişiklikler – 3

Torba Yasa ile Getirilen Tüm Değişiklikler – 3

Anayasa Mahkemesi’nin 14/05/2015 günlü kararı ile 6522 sayılı yasanın bazı hükümleri iptal edilmiştir.

146 maddeden oluşan ve torba yasa olarak anılan 6552 sayılı yasanın ilk 74 maddesini, önceki yazılarımızda incelemiştik. İş Kanunu, Maden Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, İşsizlik Sigortası Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Sİgortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, 375 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile Maliye af hükümlerine ilişkin bölümleri ilk iki yazımızda okuyabilirsiniz.

Yükseköğretim Kanunu

 • Kanuna eklenen geçici bir madde ile tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner sermaye birimlerinin bütçesine ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarına ilişkin muaccel borçlarının ödenmesi amacıyla 2015 mali yılı sonuna kadar aktarma yapılabilecek.

Diğer Af Hükümleri

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamı; 01.10.2014 tarihinden başlamak üzere birer aylık dönemler halinde dokuz eşit taksitte ödenmesi durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecek.
 • Ancak bu hükümden yararlanmak isteyenlerin 31.10.2014 tarihine kadar alacaklı birime başvurmaları şart. Madde kapsamında ödenmesi gereken  tutarların  maddede  öngörülen  süre  ve  şekilde  kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu‘na eklenen geçici madde ile, 11.09.2014 önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti Aralık ayı sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının 11.09.2013 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Ancak bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için Ekim ayı sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları zorunlu. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecek.
 • İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de bu madde hükümleri uygulanacak. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte ferî borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
 • Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu‘na eklenen geçici madde ile de 11.09.2014 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti Aralık ayı sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Bu madde hükmünden yararlanılabilmesi için Kasım ayı sonuna kadar alacaklı birime başvurulması zorunlu. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
 • Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları ve Kanunun 35. maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine 11.09.2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.
 • Gümrük Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olup, kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olduğu halde ödenmemiş gümrük vergileri ile bu vergilere bağlı cezalar da 80. maddedeki koşullar ve taksitlendirmeler dahilinde affa uğramış oluyor.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 11.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek pirimi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, 11.09.2014 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma ve tispitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, 60/1-g kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, yersiz ödendiği tespit edilen emeklilik ve yaşlılık aylıklarına ilişkin yapılması gereken kesintilerle ilgili borç asılları ile asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Buna ilişkin koşullar, 6552 sayılı yasanın 83. maddesinde belirtiliyor.
 • 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun‘a eklenen geçici madde ile, bu kanun kapsamındaki kişilere 11.09.2014 tarihine kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğa ceza ve faizler terkin ediliyor. Ancak önceden yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Telgraf ve Telefon Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

 • Türksat A.Ş., yapılan değişiklik ile 631 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen kısıtlamalar kapsamında çıkarılıyor.

Tapu Kanunu

 • Kanuna “Rücu istemi” başlığıyla eklenen ek 2. madde ile, Tapu ve kadastro işlemleri ile ilgili olarak, Devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödemeler dolayısıyla, ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren iki yıl, her halde zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacağı hükmü yasaya konuluyor. Ağır kusura dayalı sorumluluğu bulunan personel için ise  Borçlar Kanununun 73. maddesi hükümleri saklı tutuluyor.

Pasaport Kanunu

 • Yasada yapılan değişiklik ile din hizmetleri koordinatörleri de diplomatik pasaport kapsamına alınıyor.
 • Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları, yasanın 14/A hükmü uyarınca hususi damgalı pasaport verilebilecek olanlar arasına alınıyor.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 • Kanunun 47. maddesi değiştiriliyor. Buna göre, memleket kültürü için önemli görülen eserler üzerindeki hakların, eser sahibinin vefatından sonra fakat koruma süresi dolmadan önce kamuya mal edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı yeterli olacak. Hak sahiplerinin “münasip bir bedel” talep etme hakları ise saklı tutuluyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 • Kanuna eklenen ek 6. madde ile, Elektrik Piyasası Kanunu ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetiminin zorunlu olduğu belirtilerek; diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarının da denetim masrafları ilgililerine ait olmak üzere denetim hizmeti DSİ tarafından yapılacağı veya DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketlerden DSİ’ce müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılacağı düzenleme altına alınıyor. Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler, mevzuatı çerçevesinde talep etmeleri hâlinde su yapılarının denetim hizmetleri bu madde kapsamında yapılacak. Denetim masrafları, denetlenen yatırımcı gerçek ve tüzel kişiler tarafından DSİ’ye ödenecek. İnşaatı devam eden su yapıları için bu maddenin yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden itibaren altmış gün içinde su yapısının denetlenmesi için yatırımcı tarafından DSİ’ye müracaat edilmesi zorunludur. 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşması iptal edilecek; sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi diğer su yapılarında ise yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilecek ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde su yapısının inşaatının durdurulması için gerekli tedbirler DSİ tarafından alınacak.
 • Denetim şirketi, su yapısının projesini veya revize projesini onaylamak, projesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, imalatta kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak, neticelerini belgelendirmek, yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgeler ile DSİ tarafından yapılan kabul işlemine esas olan belgeleri DSİ’ye vermek mecburiyetindedir.
 • DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği hâlde, su yapılarının denetimini  DSİ  kriterlerinin, standartların,  ilgili  mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen yetkili denetim şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferinde denetlenen hidroelektrik tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası; baraj, gölet, sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve eksikliklerini düzeltmek üzere on beş gün müddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarında ceza iki katı olarak uygulanır ve eksikliklerini düzeltmek üzere on beş gün müddet verilir. Fiilin üçüncü tekrarında ise ceza üç katı olarak uygulanır ve su yapıları yetkili denetim şirketinin izin belgesi DSİ tarafından iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen yetkili denetim şirketinin yönetici ve ortakları bir yıl süreyle başka bir yetkili denetim şirketi kuramazlar, kurulmuş olan şirketlerde görev alamaz ve/veya ortak olamazlar.
 • Su yapılarının mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması hâlinde, bu durumun düzeltilmesi için yetkili denetim şirketinin DSİ’ye yazılı bildirimi üzerine DSİ tarafından yatırımcıya en fazla 30 gün eksiklikleri düzeltme müddeti verilir. Mevzuata ve projeye aykırılığın giderilmemesi hâlinde verilen sürenin sonunda veya acil hâllerde derhâl DSİ işi kısmen veya tamamen durdurur.
 • Su yapılarını denetlemek üzere yetkilendirilmiş şirketlere uygulanacak idari yaptırımlar DSİ tarafından yerine getirilir.
 • Denetim şirketi ile denetim şirketinde görev alan denetim elemanları, su yapısının projesine, fen ve sanat kurallarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren on beş yıl süreyle yatırımcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.
 • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilecek su ile ilgili köprü, menfez gibi yapılarda hidrolik yönden DSİ’nin uygun görüşü alınır.
 • Denetim işleriyle ilgili masrafların tahsiline dair usuller ile denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme usulleri ve diğer şartlar, DSİ tarafından, bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
 • Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
 • Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarında ihlalin tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasında kullanılacak tutanakların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak DSİ tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
 • Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.

Harcırah Kanunu

 • Kanunun 3/1 maddesindeki g bendinde tanımlanan memuriyet mahalli tanımı, “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde  bulunup  belediye hizmetlerinin  götürüldüğü,  büyükşehir  belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler” olarak değiştiriliyor.

Orman Kanunu

 • Kanuna eklenen ek 14. maddeye göre; Orman veya orman rejimine tabi alanların; mesire yeri, şehir ormanı, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ve avlak olarak ayrılan kısımlarında, orman koruma ve yangınla mücadele için yapılacak yapı ve tesisler ile idarenin ve ziyaretçilerin zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak olan taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum kat ve çatı arası hariç ikiyi geçmeyen yapılar uzun devreli gelişme planlarına veya gelişim ve yönetim planlarına göre yapılacak ve bu alanlar için imar planı şartı aranmayacak. Ancak, kıyı ve sahil şeritlerinde kalan alanlarda ve kesin yapı yasağı getirilen korunan alanların, orman veya orman rejimine tabi olması hâlinde birinci fıkra hükmü uygulanmayacak. İmar planı olan alanlarda plana uyulacak. Bu madde kapsamında inşa edilecek yapıların etüt ve projeleri yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının sorumluluğunda yapılacak. Kanunun ek 14. maddesinde tarif edilen alanlarda yapılacak altyapı hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü’nün izniyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyeler tarafından yapılacak. Milli Parklar Kanunu’nun uygulandığı alanlarda, alanın sit statüsü özelliği korunması kaydıyla, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun diğer hükümleri uygulanmayacak.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

 • Kanuna eklenen geçici 24. maddeye göre; 13.05.2014 tarihli Soma Faciasında hayatını kaybeden işçilerin mirasçılarına devredilmek üzere bedelsiz olarak konut yapılması için yasal düzenleme getiriliyor. Buna göre, ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından maliklerinden bağış, satın alma, kamulaştırma, devir ve temlik veya tahsil yoluyla edinilebilecek. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar ile Kanunun ek 10. maddesi kapsamında olanlar dahil orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak alanlarda bulunan taşınmazlardan aynı amaçla ihtiyaç duyulanlar ise Maliye Bakanlığı’nca tahsis edilecekr. Bu taşınmazlardan özelleştirme kapsamında olanlar için ayrıca Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı aranmayacak.
 • Belirtilen biçimde edinilen taşınmazların üzerine yapılan konutlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğı tarafından maden  kazasında  hayatını  kaybeden  kişilerin  mirasçıları  adına kura ile bedelsiz olarak tapuda devir ve tescil olunacak. Bu konutlardan arta kalanlar ise Maliye Bakanlığınca genel hükümlere göre değerlendirilecek.

Gelir Vergisi Kanunu

 • Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek indirimlere “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” ibaresi ekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

 • Din Şurası Aday Tespit Kurulunun oluşumunda değişiklik yapılarak, dinî yüksek öğrenim veren fakültelerin dekanlarının her coğrafi bölgeden en az iki kişi olmak kaydıyla dini yüksek öğrenim veren fakültelerden seçecekleri toplam 40 öğretim üyesinin kurula katılması sağlanıyor.fuu

 

 

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Edirne Barosu’ndan İç Güvenlik Paketiyle İlgili Açıklama

İç güvenlik paketi tüm tartışmalarıyla birlikte TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ederken, sivil toplum kuruluşlarının …

X