Anasayfa / İçtihatlar / Doğum ve Ölüm Olaylarının Kaydının, Nüfus Müdürlüğünün İdari Görevi Olması

Doğum ve Ölüm Olaylarının Kaydının, Nüfus Müdürlüğünün İdari Görevi Olması

YARGITAY
18 HUKUK DAİRESİ
E: 
2007/8864 K: 2007/9471 T: 08/11/2007

 

Davacı F.A. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada S. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 10/4/2007 günlü ve 2007/50-120 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19/9/2007 gün ve Hukuk-183606 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Dava dilekçesinde doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen davacının nüfusa kayıt edilmediği, bu güne dek kendisinden önce doğmuş nüfusa 10/4/1965 doğum tarihi ile tescil edilen, ölmesine karşın kaydı düşülmediğinden sağ gözüken aynı addaki kardeşinin kaydını kullandığı ileri sürüldüğüne göre; bu istek dikkate alındığında doğum ve ölüm olaylarının nüfus kütüğüne geçirilmesinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu gözetilerek dava dilekçesinin HUMY’nun 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken davaya bakılıp yazılı gerekçe ile işin esası hakkında karar verilmiş olması yerinde değildir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 8/11/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Avukatın Resmi Kılık ve Kıyafeti

Geçtiğimiz hafta Anadolu 2.İş mahkemesinde vuku bulan olay sebebiyle gecikmiş de olsa bu yazıyı kaleme …

X