Anasayfa / İçtihatlar / İcra Mahkemesi’ne Verilen Şikayet Dilekçesinin HMK m.119’daki Koşulları Taşıması Şart Değildir

İcra Mahkemesi’ne Verilen Şikayet Dilekçesinin HMK m.119’daki Koşulları Taşıması Şart Değildir

ÖZET: İcra mahkemesine başvuru, İlK’nın 16. maddesi kapsamında şikayet olup, HMK anlamında dava niteliğini taşımaz. Şikayette yargılama usulü İİK’nın 18. maddesindeki hükümlere tabidir. Talepler ve cevaplar icra mahkemesine dilekçe ile verilebileceği gibi ifadeyi yazdırmak suretiyle de olabilir. Bu nedenle şikayet dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesinde yazılı şartları taşıması aranmaz.

 

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E:
 2012/28913 K: 2013/5430 T: 21.02.2013

DAVA: Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi N.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Borçlular hakkında genel haciz yoluyla yapılan takipte usulsüz tebligat şikayeti üzerine, mahkemece tensip zaptı ile davacıların adresleri dava dilekçesinde yazılı olmadığı için tamamlamak üzere 1 haftalık kesin süre verildiği, eksik hususların tamamlanmadığı gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İlK’nın 18/2. maddesinde; “Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi tetkik merciine ifade zaptettirmek suretiyle de olur” denilmiştir.

Borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusu İlK’nın 16. maddesi kapsamında şikayet olup, HMK anlamında dava niteliğini taşımaz. Şikayette yargılama usulü İİK’nın 18. maddesindeki hükümlere tabidir. Talepler ve cevaplar icra mahkemesine dilekçe ile verilebileceği gibi ifadeyi yazdırmak suretiyle de olabilir. Bu nedenle şikayet dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesinde yazılı şartları taşıması aranmaz.

Somut olayda şikayet dilekçesinde şikayetçinin T.C. vatandaşlık numarası ve adres bilgileri bulunmasa da vekaletnamelerde anılan hususların yer aldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerle İİK anlamındaki şikayette uygulanacak usul gereğince mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nın 366 ve HUMK’nın 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X