Anasayfa / İçtihatlar / İDAREYİ YANILTMA VEYA ZARARA SOKMA KASTIYLA HAREKET ETME İDDİASI – CEZAYA KONU BELGEYİ BİLEREK İMZALADIĞININ ORTAYA KONULAMAMASI – GERÇEĞE AYKIRI BELGE VE RAPOR – DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNDE HUKUKİ İSABET OLMADIĞI

İDAREYİ YANILTMA VEYA ZARARA SOKMA KASTIYLA HAREKET ETME İDDİASI – CEZAYA KONU BELGEYİ BİLEREK İMZALADIĞININ ORTAYA KONULAMAMASI – GERÇEĞE AYKIRI BELGE VE RAPOR – DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİNDE HUKUKİ İSABET OLMADIĞI

Özet: Davacının görev, yetki ve sorumluluğunun gereği olan tetkik, inceleme ve araştırmayı yapmadan gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek suçunu işlediğinden bahisle  bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; davacının yazıyı gerekli araştırma ve incelemeyi yaptırmadan usüle uygun davranmamak suretiyle imzaladığı ve bu fiiliyle dilekçe sahibi ilgiliyi ve idareyi yanıltma veya zarara sokma kastıyla hareket ettiğinin ve bu belgeyi bilerek ve isteyerek imzaladığının, ayrıca bu fiili nedeniyle herhangi bir menfaat temin ettiğinin ortaya konulamadığının anlaşılması karşısında, davacının eyleminin Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-f maddesinde yer alan suçu oluşturmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
T.C.
Danıştay 12. 12. Dairesi
E: 2008/1447 K: 2010/5714 K.T.: 12.11.2010
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):

Vekili: Av. …

Karşı Taraf: Sakarya Valiliği (İl Özel İdaresi)

Vekili: Av. …

İsteğin Özeti: Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2007 günlü, E:2007/539, K:2007/1537 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Tufan Teke’nin Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile hukuk ve usule uygun bulunan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nazmiye Kılıç’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı Kanunun 17/2. maddesi uyarınca duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

Dava, Sakarya İl Özel İdaresinde müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-f maddesi uyarınca bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 27.02.2007 günlü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2007 günlü, E:2007/539, K:2007/1537 sayılı karar ile; Sakarya ili Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Değirmendere Mevkiinde bulunan sahaya ilişkin olarak Taşocakları Nizamnamesine göre verilmiş bir ruhsat bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla H.İ. isimli bir şahıs tarafından davalı idareye 5.4.2005 tarihinde dilekçe ile başvurulduğu, sözkonusu sahanın bir kısmının 1996 yılından itibaren Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce taş ocağı olarak işletilen alan dahilinde kaldığı halde davalı idarece verilen 5.5.2005 gün ve 1204 sayılı cevabi yazı ile bahse konu alan içerisinde verilmiş bir ruhsatın bulunmadığının belirtildiği, sözü edilen yazının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi üzerine Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüne tahsisli ve taşocağı işletme ruhsatlı alan ile çakışacak şekilde taşocağı işletme ruhsatı alındığının anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma sonucu düzenlenen 27.11.2006 günlü, 1 sayılı tetkik ve araştırma raporunun incelenmesinden, H.İ. isimli şahsa ait bahsi geçen dilekçenin Sakarya İl Özel İdaresi Müdürlüğü yetkililerince gelen evrak kaşesi vurularak gelen evrak tarihi ve sayısı verilmek suretiyle gelen evraka kaydı alınmadığı, konuyu araştırarak verilecek cevabı hazırlamakla sorumlu olan görevlilere havale edilmediğinin belirlendiği, bu şekilde davalı idarede il özel idaresi müdür yardımcısı olup müdür vekili olarak görev yapan davacı tarafından imzalanan 5.5.2005 günlü belgenin resmi yazışma kurallarına aykırı olarak hazırlandığı ve gerekli tetkik ve inceleme yaptırılmadan tesis edildiği, aynı zamanda belgenin içeriğinin gerçeğe aykırı olduğu hususlarının sabit olduğu, bu durumda, davacının H.İ. isimli şahsın yazışma kurallarına uygun olmayan dilekçesi üzerine hiçbir inceleme ve araştırma yapmadan gerçeğe aykırı olarak 1996 yılından bu yana Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüne tahsisli alana yönelik verilen bir ruhsatın bulunmadığı yönünde belge düzenlediğinin sübuta erdiğinden 657 sayılı Kanunun 125/D-f maddesi uyarınca gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçunu işlediğinden bahisle 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, İdare Mahkemesi kararının hukuk ve usule uygun olmadığını öne sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasına karar verilmesini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-f maddesinde, gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, H.İ. isimli şahsın Sakarya Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğüne verdiği 5.4.2005 günlü dilekçesinde Sakarya ili Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Değirmendere Mevkiinde AR 91024 ve AR 91025 nolu iki saha için önceden devam eden bir ruhsatlandırmanın olup olmadığının bildirilmesi için talepte bulunduğu, il özel idaresi müdür yardımcısı olup müdür vekili olarak görev yapan davacı imzalı 5.5.2005 günlü, 1204 sayılı cevabi yazıda 1996 yılından itibaren Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce taş ocağı olarak işletilen alan dahilinde kaldığı halde talebe konu sahalarda verilmiş bir ruhsatın bulunmadığının belirtildiği, H.İ. isimli şahıs tarafından bu yazı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilerek bahse konu alan için işletme ruhsatı alarak bu alanda faaliyete başladığı, dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden; dilekçe sahibi H.İ. isimli şahsın Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı meni müdahale davası sonucunda verilen Karasu Asliye Hukuk Mahkemesinin davacı lehine sonuçlanan 7.12.2006 günlü H.İ.nin ruhsat sahasına olan müdahalenin önlenmesi kararı ile Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Sakarya Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğüne yazdığı 20.9.2005 gün, 5507 sayılı yazısından söz konusu dilekçede talebe konu AR 91025 (68209) nolu sahanın, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ruhsatlı bölgeyle çakışmadığı, ancak H.İ.nin dilekçesinde talebe konu AR 91024 (68208) nolu ikinci sahaya yönelik verilen ruhsatın ise Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce taş ocağı olarak işletilen alan dahilinde kaldığının (çakıştığının) anılan Sakarya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Sakarya Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğüne yazdığı 20.9.2005 gün, 5507 sayılı yazısından anlaşılmaktadır.

Olayda, hakkında yapılan soruşturma sonucunda davacının görev, yetki ve sorumluluğunun gereği olan tetkik, inceleme ve araştırmayı yapmadan gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek suçunu işlediğinden bahisle soruşturmacının teklifi doğrultusunda bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; davacının 5.5.2005 günlü, 1204 sayılı cevabi yazıyı gerekli araştırma ve incelemeyi yaptırmadan usüle uygun davranmamak suretiyle imzaladığı ve bu yazıya istinaden Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurularak ruhsat alınan iki sahadan birisinin Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğüne tahsis edilen sahayla çakıştığı konusunda duraksamaya yer bulunmamakla birlikte, davacının bu fiiliyle dilekçe sahibi ilgiliyi ve idareyi yanıltma veya zarara sokma kastıyla hareket ettiğinin ve bu belgeyi bilerek ve isteyerek imzaladığının, ayrıca bu fiili nedeniyle herhangi bir menfaat temin ettiğinin ortaya konulamadığının anlaşılması karşısında, davacının eyleminin bu haliyle 657 sayılı Kanunun 125/D-f maddesinde yer alan suçu oluşturmayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, Mahkemece, davacının sözkonusu belgeyi yazışma kurallarına aykırı olarak hazırladığı hususunun da sabit olduğuna hükmedilmiş ise de, soruşturma raporu ve soruşturmacı teklifinde bahsedilen husus yer almış olmakla birlikte, dava konusu işlemde sadece davacının görev, yetki ve sorumluluğunun gereği olan tetkik, inceleme ve araştırmayı yapmadan gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek suçunu işlediğinden bahisle disiplin cezasının tesis edildiği, belgeyi yazışma kurallarına aykırı olarak hazırladığı hususunun belirtilmediği anlaşıldığından, Mahkeme kararında, bu gerekçe yönünden de hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 2. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2007 günlü, E:2007/539, K:2007/1537 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 12.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Yine Yeni Yeniden

Geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci hedeflerini tutturabilmek için sıralarda ter döktü. …

X