Anasayfa / İçtihatlar / Önödeme Önerisinin Usule Uygun Olmaması

Önödeme Önerisinin Usule Uygun Olmaması

Özet
Sanıkların suçu toplu olarak işledikleri kabul edildiğine göre, davaya konu eşyanın tamamının gümrüklenmiş değeri esas alınarak her bir sanığa önödeme önerisinde bulunulmalıdır.

YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E:
 2004/38460 K: 2007/5276 T: 28.06.2007

Karar

1918 sayılı Kanun’a muhalefetten sanıklar Abdullah, Mehmet ve Hasan haklarında yapılan duruşma sonunda: Hükümlülüklerine ve müsadereye dair (Ş. Ağır Ceza Mahkemesi)’nden verilen 17.02.2004 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar
müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının bozma isteyen 09.12.2004 tarihli tebliğ-namesiyle Daireye verilmekle, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanıkların suçu toplu olarak işledikleri kabul edildiğine göre, 4926 sayılı Yasa’nın 34. maddesi uyarınca sanıklara dava konusu eşyanın tamamının gümrüklenmiş değeri esas alınarak uygulanacak yasa maddelerine göre belirlenecek miktar ile yargılama miktarının gösterilmesi suretiyle müteselsilen tahsil edilmek üzere ödeme önerisi bulunulması ve yapılacak tebligatta ayrıca ödemenin yerine getirilmesi halinde kamu davasının düşürüleceği, ödemede bulunulmaması halinde kamu davasına devam edileceği sanıklara bildirilip, anılan maddedeki 30 günlük ödeme süresi de beklendikten sonra deliller değerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken, açıklanan hususları içermemesi nedeniyle ödeme önerisinin usulsüz olduğu gözetilerek, sanıklara yeniden ödeme önerisinde bulunularak sonucuna göre hukuki durumlarının değerlendirilmesi gerekirken, usulsüz ödeme önerisine dayanılarak ödenmediğinden bahisle, şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün sair yönleri incelenmeksizin isteme uygun olarak (BOZULMASINA), 28.06.2007 günü oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X