Anasayfa / İçtihatlar / Otoparktaki Araçtan Çalınan Eşya Nedeniyle Sorumluluk

Otoparktaki Araçtan Çalınan Eşya Nedeniyle Sorumluluk

ÖZET: Ücretli otopark işletmecisinin, araçta meydana gelen hırsızlıktan dolayı Borçlar Kanunu’nun vedia sözleşmesi hükümlerine göre sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E: 
2003/5039 K: 2003/8870 T: 01.07.2003

Karar:
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın husumet yönünden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü

Davacı, davalılardan A. Gayrimenkul Yatırım A.Ş:’nin işlettiği kapalı garaja aracını bırakıp, alış veriş bölümüne geçtiğini, döndüğünde aracının camının kırıldığını ve içinde bulunan bir kısım eşya ve paralarının alındığını, zararlarından işletici şirket ve diğer davalı güvenlik şirketlerinin sorumlu olduklarını ileri sürerek toplam 8.000.000.000 TL tazminatın müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davacının davasına konu ettiği eşyaları aracında bırakıp gitmekle hırsıza davetiye çıkarmış olduğu, olayın failinin yakalandığı ve çalınan dizüstü bilgisayarının iade edildiğini, davacının zararını olayın failinden istemesi gerektiği gerekçe gösterilerek davanın husumetten reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davacı ile davalılardan P. Güvenlik A.Ş. ile A. Güvenlik A.Ş. arasında akdiilişki bulunmamış olmasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacının, davalılardan A. Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin işlettiği otoparka aracını belirli bir ücret karşılğında bıraktığında ve aracı almak için döndüğünde aracın arka bagaj camının kırılması suretiyle bir kısım eşyalarınınçalındığında ihtilaf yoktur. İhtilaf sözleşmesininniteliğinde, çalınaneşyaların nelerden ibaret olduğunda ve meydana gelen zarardan kimin sorumlu olacağı noktasında toplanmaktadır.

Somut olayda davacının ileri sürdüğü ve davalılardan A. Gayrimenkul A.Ş.’nin kısmen kabul ettiği olgulara göre, davacının tazminat isteminin temeli B.K.’nın463. maddesinde tanımlanan vedia sözleşmesine dayanmaktadır. Gerçekten de saklama bir sözleşmedir ki, onunla saklayıcı, saklatanca kendisine bırakılan taşınır bir malı kabul etme ve onu güvenli bir yerde koruma borcu altına girer. Davacı, bu davasında davalının sözleşmenin kendisine yüklediği güven ve özenle koruma borcuna aykırı davranması nedeniyle oluşan zararını istemiştir. Her ne kadar otopark girişi sırasında kendisine verilen bilet arkasında matbu ifadelerle “araçta meydana gelecek hasar ve kayıp eşyadan yönetimin sorumlu olmayacağı” sözleri yazılı ise de bu hüküm saklayanın güvenle saklama ve özen burcuna açıkça aykırılık teşkil ettiği için geçersizdir. Kaldı ki A. gibi böylesine büyük ve toplumun belirli bir kesimine hitap eden iş merkezinin otoparkına aracını bırakan kimselerin araçlarından ve içerisindeki eşyalarının güvenliğinden kaygı duymamaları gerekir. Davacıoluşan zararını istemekte haklıdır. Öyle ise mahkemece, davacı ve davalılardan A. Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin delil ve karşı delilleri toplanmalı, işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu hususun gözardı edilerek husumet nedeniyle davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte belirtilen nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte belirtilen nedenle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 01.07.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Varlığı bir dert, yokluğu nafaka: Para

Nafaka şu sıralar ülkemizin gündeminde geniş bir şekilde yer ediniyor. Gelecek olan yeni düzenlemenin yeni …

X