Anasayfa / İçtihatlar / Satın Alınan Konutun Geç Teslimi Nedeniyle Kira Tazminatı Talep Edilebilmesi Koşulları

Satın Alınan Konutun Geç Teslimi Nedeniyle Kira Tazminatı Talep Edilebilmesi Koşulları

Özet: Satın alınan konutun geç teslimi nedeniyle kira tazminatı talep eden davacının, konutu fiilen teslim alıp oturmaya başladığına göre kira kaybının olmadığının kabulü gerekir.

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu 
E: 2012/13-352 K: 2012/913 K.T.: 28.11.2012

Dava: Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.03.2011 gün ve 2010/801 E., 2011/169 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 01.07.2011 gün ve 2011/7839-10774 sayılı ilamı ile;

(… Davacı, davalı idareden taşınmaz satın aldığını sözleşmenin 3. maddesinde teslim süresi 24 ay olarak kararlaştırıldığını, konutun geç teslim edildiğini ileri sürerek fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla 1.500 TL kira tazminatının faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, ıslah dilekçesi gözetilerek davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Taraflar arasında 21.04.2007 tarihinde düzenlenen taşınmaz satım sözleşmesinde teslim süresi 24 ay olarak kararlaştırılmıştır. Taşınmaz davacıya bu süre aşılarak 04.11.2009 tarihinde teslim edilmiştir. Sözleşmede taşınmazın iskan ruhsatı alındığı tarihe kadar kira tazminatı ödeneceğine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Taşınmazın teslimi gerektiği tarihten fiil teslime kadar olan kira kaybından davalı sorumludur. Mahkemece yanlış değerlendirme sonucu iskan alınmadığı gerekçesi ile dava tarihine kadar kira kaybına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

gerekçesiyle kişisel ilişkinin kaldırılmasına ilişkin kararın bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Davalı TOKİ vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Karar: Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, satın alınan konutun geç teslimi nedeniyle kira tazminatı istemine ilişkindir.

Davacı vekili, dava ve ıslah dilekçesi ile, müvekkilinin, davalı Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’dan 15.06.2006 tarihli “Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” ile Ankara Turkuaz Vadisi isimli projede …. Blok’taki …. nolu daireyi satın aldığını, sözleşmenin 3. maddesi uyarınca TOKİ’nin taşınmazı 24 ay içinde (15.06.2008 tarihinde) teslim etmesi gerektiğini, taşınmazın iskanının 23.06.2010 tarihinde alındığını, konutun teslim tarihinin iskan tarihi olması gerektiğini, iskan tarihi itibariyle teslimde 24,27 Aylık gecikme olduğunu, aylık kira kaybının 370,00 TL olduğunu belirterek, konutun teslimi gereken 15.06.2008 tarihinden iskan tarihi olan 23.06.2010 tarihine kadar geç teslimden kaynaklanan kira kaybına karşılık 8.978,66 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, altyapı projelerinin, bağlantılarının ve imalatların bütünlük içerisinde yürütülmesi gerektiğini, ancak bölgenin içme suyu hattının ilgili idaresi tarafından yapılmadığını, projenin bir an önce hak sahiplerine teslim edilebilmesi için yaklaşık 6.000 m. enerji nakil hattının müvekkili tarafından yapıldığını, İdarenin konutların eksiksiz ve hatasız olarak alıcılarına teslimi hususunda üzerine düşen her türlü sözleşmesel ve yasal yükümlülüğü yerine getirmek suretiyle konutları teslime hazır hale getirdiğini, konutun teslimi konusunda belirli bir tarih taahhüt edilmediğini, sözleşmede geç teslimden dolayı kira kaybının ödeneceğine dair herhangi bir hükme ve bu hususta bir cezai şarta da ver verilmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, taraflar arasında 15.06.2006 tarihinde sözleşme imzalandığını, davaya konu konutun 27.10.2009 tarihinde davacıya teslim edildiğini, ancak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 31. maddesine göre inşaatın bitim tarihinin yapı kullanma izninin verildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiğini, davacının yapı kullanma izni olmayan binada oturmaya zorlanamayacağını, fiili teslim olsa dahi hukuki teslimin ancak yapı kullanma izni (iskan izni) alınması ile olabileceğini, yapı kullanma izninin 23.06.2010 tarihinde alındığı anlaşıldığından davanın kabulüne dair verilen karar; Özel Daire’ce, yukarıda başlık bölümünde yazılı gerekçelerle bozulmuş; mahkemece, önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararını davalı-TOKİ vekili temyize getirmektedir.

Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalının satın alınan konutun geç tesliminden kaynaklanan kira tazminatından, konutun fiilen davacıya teslim edildiği tarihe kadar mı, yoksa konutun iskanının alındığı tarihe kadar mı sorumlu tutulacağı noktasında toplanmaktadır.

Davacının, davalıdan 15.06.2006 tarihinde düzenlenen “Gayrimenkul Satış Sözleşmesi” ile “Turkuaz Vadisi … Blok, … nolu” bağımsız bölümü satın aldığı; sözleşmenin 3. maddesinde gayrimenkulün teslim süresinin 24 ay olarak kararlaştırıldığı, konutun 27.10.2009 tarihinde fiilen davacıya teslim edildiği, iskan izninin ise 23.06.2010 tarihinde alındığı hususlarında taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Öte yandan davacı, dava konusu edilen konutta eksiklikler olduğunu düşünüyor idiyse, konutu teslim almaktan kaçınabilirdi. Davacı konutu 27.10.2009 tarihinde fiilen teslim alıp oturmaya başladığına göre, bu tarihten sonra davacının kira kaybı olduğundan söz edilemez. Bu nedenlerle davacının konutun fiili teslim tarihinden sonra iskan izni alındığı tarihe kadar kira tazminatı istemesi yersizdir.

O halde, mahkemece yanılgılı gerekçe ile gayrimenkulün iskan izninin alındığı tarihe kadar kira tazminatının davalıdan tahsili yönünde direnme kararı verilmesi hatalıdır. Direnme kararı bu nedenlerle bozulmalıdır.

Davaya konu konutun, fiili teslim tarihinin 27.10.2009 olmasına rağmen, Özel Daire bozma kararında bu tarihin 04.11.2009 olarak yazılmasının maddi hataya dayandığı görülmüştür.

Bu nedenle: Aynı yöne işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire Bozma kararına uyulmak gerekirken, yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olup; kararın bozulması gerekir.

Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, bozma kararında konutun teslim tarihi olarak yer alan 04.11.2009 tarihinin 27.10.2009 tarihi olarak düzeltilmesine, aynı Kanun’un 440.maddesi uyarınca miktar itibari ile karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 28.11.2012 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X