Anasayfa / İçtihatlar / Stajyer Avukata Karşı İşlenen Suç

Stajyer Avukata Karşı İşlenen Suç

Özet:
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı yasayla değişik 36. maddesi uyarınca yanında staj yaptığı avukatın onayıyla aynı yasanın 57. maddesi gereği işlem yapan stajyer avukata karşı işlenen suçlarda hakimlere karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği gözetilmelidir.

YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
E: 
2002/28922 K: 2003/11966 T: 02/12/2003

Karar:

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-1136 sayılı Avukatlık Yasasının 4667 sayılı Yasa ile değişik 26. maddesine göre, yanında staj yaptığı avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında Sulh Hukuk, Sulh Ceza ve icra Tetkik Mercii ile icra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmeleri olanaklı bulunan katılanlar H. ve C.’nin, aynı yasanın 57. maddesinin açık hükmü karşısında, yukarıda sayılan görevleri yaptıkları sırada, kendilerine karşı işlenen suçlarda hakimlere karşı işlenen suçlara ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği gözetilmeden, sanık F.’nin TCK’nın 266/3. madde ve fıkrası yerine, aynı Yasanın 266/1. madde ve fıkrası ile, sanıklar A. ve M’nin ise;

TCK’nın 456/4, 271. maddenin T. fıkrasının 3. cümlesi yerine, aynı yasanın 456/4, 271 maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi ite hükümler kurularak eksik ceza belirlenmesi,

2- Kabule göre; para cezaları belirlenirken hükümden sonra yürürlüğe giren ve TCK’nın 30. maddesini değiştiren 4806 sayılı Yasanın 1. maddesi hükmünün gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş ve katılanlar H. ve C. vekili ile sanıklar F., A. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle (HÜKÜMLERİN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 2.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Avukatın Resmi Kılık ve Kıyafeti

Geçtiğimiz hafta Anadolu 2.İş mahkemesinde vuku bulan olay sebebiyle gecikmiş de olsa bu yazıyı kaleme …

X