Anasayfa / İçtihatlar / Usulsüz Tebliğ – İmzadan İmtina Eden Komşu

Usulsüz Tebliğ – İmzadan İmtina Eden Komşu

Özet: Borçluya yapılan tebligatta tebliğ memuru tarafından, beyanına başvurulan isim ve imzadan imtina eden komşunun ad ve soyadının belirtilmediği, haber bırakılan komşunun isminin, kim olduğunun, imzadan imtina edip etmediğinin tevsik edilmediği, bu haliyle tebliğ işleminin Tebligat Kanunu’nun 21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30. ve 35. maddeleri hükümlerine göre usulsüzdür.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E: 2015/5221 K: 2015/9886 K.T.: 16.4.2015

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçluya satış ilanının “… adreste kimse bulunmaması üzerine muhtaba en yakın komşusu isim imzadan imtina ya soruldu. Muhatabın işte olduğunu beyan edip beyanını imzadan imtina etti. Bu sebeple tebliğ evrakı … mahalle muhtarına teslim edilerek 2 nolu haber kağıdı muhatabın kapısına yapıştırılarak komşusu … haber verildi.” şerhiyle 19/09/2014 tarihinde yapıldığı, borçluya yapılan bu tebligatta tebliğ memuru tarafından, beyanına başvurulan isim ve imzadan imtina eden komşunun ad ve soyadının belirtilmediği, haber bırakılan komşunun isminin, kim olduğunun, imzadan imtina edip etmediğinin tevsik edilmediği, bu haliyle tebliğ işleminin 7201 sayılı Kanun’un 21/1. ve 23/7. maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 30 ve 35. maddeleri hükümlerine göre usulsüz olduğunun anlaşılmasına; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre,

SONUÇ : Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nın 366. ve HUMK’un 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X