Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Balkonun Kapatılmasının İptali İstemi

Balkonun Kapatılmasının İptali İstemi

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI             ……………………..

ADRES                  : ………………………

DAVALI               : …………………..

ADRES                   : …………………………

KONU                    : Davalının, bağımsız bölümünde bulunan balkonunu kapatması nedeniyle müdahalenin önlenmesi ve balkonun eski hale getirilmesi istemli dava dilekçemin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

Davalı ile yukarıda adres kısmında belirtildiği gibi, …….. Sitesi’nde kat maliki sıfatıyla ikamet etmekteyiz.

Davalı, bir hafta kadar önce, üçüncü katta bulunan dairesinin balkonunu PVC doğrama sistemi ile kapatmak üzere çalışmaya başlamıştır. Bununla ilgili olarak inşaat başlamış durumdadır.

Site yönetim planında balkonların kapatılmasına izin veren bir hüküm bulunmadığı gibi, kat malikleri kurulu tarafından bu yönde alınmış bir karar da bulunmamaktadır.

Davalıyı bu konuda müteaddit defalar sözlü olarak uyarmama rağmen, balkonun kapatılması eylemine devam etmektedir. Bu nedenle Sayın Mahkeme’ye başvurmak zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER
: KMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER Tapu kaydı, site yönetim planı, kat malikleri kurulu karar defterleri, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık, yemin, sair deliller.


NETİCE ve TALEP

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı:

1) Davalının müdahalesinin önlenmesine,

2) Dava konusu balkonun eski hale getirilmesine,

3) Yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/../…..

 

Davacı
…………………

         

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Bağımsız Bölümün Diğer Maliklere Devri İstemi

KONYA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACILAR                : 1. …………………….. …

X