Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Boşanma Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

Boşanma Dilekçesi (Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle)

……………………… AİLE MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 ……………. ………………

VEKİLİ                                    ……………. ……………………

DAVALI                                  ………………… ……………….

DAVA KONUSU                  Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması
sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1
Müvekkilem …………. ……………., eşi …………. ………….. ile yaklaşık yirmi dört yıl önce evlenmiştir. Bu evlilikten şu an itibariyle reşit olan bir kız çocukları olmuştur. Müvekkilem, son dört yıldır eşi ile fiilen ayrı yaşamaktadır. Artık karı-koca hayatını ve evlilik birlikteliğini sürdürmelerinin imkanı ve faydası kalmamıştır.

2
Müvekkilem ile eşi başlangıçta uyuşuyor gibi görünseler de aslında dışarıya yansıtılmamaya çalışılan iç huzursuzluklar ve anlaşmazlıklar daha evliliklerinin ilk günlerinde filizlenmeye başlamıştır. Evlilik birlikteliğinin kendisine yüklediği görev ve gereklerine büyük bir titizlikle uyan müvekkilem, büyük sabırlarla eşinin bir takım davranışlarına katlanmış, kendisine düşen vazife ve beklentileri eksiksiz yerine getirmiştir. Ancak birbirlerini kişisel olarak ve karakter olarak iyice tanımadan evlenmelerinin ortaya çıkardığı aykırılıklar, kültür ve karakter çatışmaları gittikçe büyümüştür. Müvekkilem bundan yedi yıl önce bir boşanma davası açmayı düşünmüş ancak araya giren aileler ve  eşinin ısrarları sonucu, evlilik birliğini devam ettirmiştir. Ancak eşinin kusurundan kaynaklanan aile içi huzursuzlukların sonucunda, bir boşanma davası açılması zaruri olmuştur.

3
Evlilik karşılıklı sevgi ve saygıya, anlayışa dayanır. Oysa ki müvekkilemin evliliğinde bunlar kalmamıştır. Nitekim müvekkilimin açmayı düşündüğü ve yukarıda sözü edilen boşanma davası yine ailelerin araya girmesiyle açılamamış; müvekkilem, çocuğunu da düşünerek eşiyle yeniden barışmıştır.

4
Müvekkilem ile eşinin bundan sonraki birlikteliği yaklaşık olarak üç yıl devam etmiş; bundan sonra ise fiilen ayrı yaşamaya başlamışlardır.

5
Evlilik birliğinin vücut bulup, devamlı bir şekilde yaşayabilmesi için, ilk koşul eşlerin bir arada bulunmalarıdır.Aile birliği demek müşterek yaşama ve devamlı hayat ortaklığı demektir. Hatta bu, evliliğin kadın ve kocaya yüklediği karşılıklı görevlerin en başında gelir. Ancak müvekkilem daha evliliğin ilk günlerinden başlayan düşünce ve duygu birliğinin olmaması, sevgi ve saygının ortadan kalkması üzerine kendine ayrı bir ikametgah edinmek zorunda kalmıştır. Müvekkilim yedi yıl önce açmayı düşündüğü boşanma davasından, akrabalarının da etkisiyle ve çocuğunu düşünerek vazgeçmiştir. Müvekkilemin eşiyle olan uzun süreli fiili ayrılığı devam etmektedir ve artık birbirleriyle görüşmemekte, hatta telefonla dahi konuşmamaktadırlar.

6
Müvekkilem eşiyle barışmasından sonraki dört yıl boyunca kötü muamelelere ve hakaretlere maruz kalmıştır. Bu husus tanıklarımızla da sabittir ki, davalı şahıs müvekkilime karşı, müteaddit kereler başkalarının önünde ağır hakaretler etmiş, müvekkilime karşı ‘aptal, gerizekâlı’ vb. ithamlarda bulunmuştur. Ayrıca müvekkilimi başkalarının yanında küçük düşürmüş, küçümsemiş ve bazı çirkin sözlerle onu sayısız kereler kırmıştır. Müvekkilim bu eşinin bu tutum ve davranışlarına yine de üç yıl dayanabilmiş, sonrasında kendisine ayrı ikametgah edinmiştir. Müvekkilime karşı davalı şahsın muhtelif yer ve zamanlardaki hakaret niteliğindeki ithamları işbu evliliği onarılamaz biçimde sarsmıştır. Özetle, tarafların artık müşterek evlilik hayatını idame edemedikleri ve aralarında yalnızca soyut bir akit kalmış olduğu aşikârdır. Bu evliliğin ne taraflar ne de toplum için yararlı bir durum kalmamıştır. Bu evlilikten olan tek çocukları da artık reşittir ve kendi hayatını idame ettirebilmektedir.

7
Sonuç olarak, davalı taraf, normal aile hayatına intibak edememiş, karısını sürekli aşağılayarak ortak aile hayatını çekilmez duruma getirmiş ve nihayetinde bir kadının evinden çıkarak kendi anne-babasının yanına yerleşmesine sebep olmuştur. Böylesi bir evliliğin ilanihaye devam etmesi beklenemez. Yaradılışı ve evvelce yaşadığı hayat itibariyle müvekkilemin çevre ve şartlarına uyum sağlayamamış bir şahısla daha fazla müşterek hayata zorlanamaması mantık gereğidir. Müvekkilemin bundan sonraki hayatını hiç olmazsa huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi kendisinin en doğal hakkıdır. Yaşam ise acı, üzüntü değil; huzur ve sevgi, saygı ve mutluluk ister. Evlilik birlikteliği de sevgi, saygı, paylaşım demektir. Bunların olmadığı bir birliktelik, hukuken var olan ancak fiilen çözülmüş birlikteliklerdir. Aykırı karakter ve kişilikteki eşler için boşanma olağan ve olması gereken bir sonuçtur. Ayrıca müvekkilem, davalı taraftan nafaka da talep etmemektedir.

HUKUKİ SEBEPLER MK, HUMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER Nüfus kayıtları, tanıklar.

NETİCE ve TALEP :
Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;
1. Müvekkilim ile davalının şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına,
2. 
Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..

…………. ……………….
Davacı Vekili

EK
Onaylı Vekâletname Örneği
** Aile Nüfus Kayıt Örneği

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.

Ayrıca bknz.

Boşanma Dilekçesi (Kötü Muamele Nedeniyle)

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                     …

X