Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Menfi Tespit Dava Dilekçesi

Menfi Tespit Dava Dilekçesi

ANTALYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                : …….

DAVALI                 : …….

KONU                     : Davalıya borçlu olmadığımın tespiti davamın sunulmasından ibarettir.

DAVA ESAS DEĞER ……………. TL

AÇIKLAMALAR

Şahsım, Karaelmas Kömürcülük Ltd. Şti.’nin ortağı ve şirket yetkilisidir. Şirketimiz, kömür toptan ve perakende ticareti yapmaktadır.

Şirket ile karşı taraf arasında …/…/…… tarihli satım sözleşmesi akdedilmiştir. İş bu sözleşme uyarınca şirketimiz, davalıdan ton bedeli …… TL’den 100 ton kömür alacaktır. Davalıya bu sözleşme uyarınca teminat olarak ………. TL bedelli bono verilmiştir.

Sözleşmenin imzalanmasının akabinde ve fakat teslim günü olarak belirlenen …/…/….. tarihinden önce satım sözleşmesi karşılıklı ve adi yazılı biçimde feshedilmiştir. Bu tarih itibariyle, taraflar arasında borç/alacak ilişkisi sona ermiştir. Taraflar, birbirlerini ibra etmişlerdir.

Haricen edindiğimiz bilgiye göre, davalı, elindeki bonolar ile tarafımıza karşı icrai yollara başvurma hazırlığı içerisindedir.

Bu nedenlerle, iş bu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

YASAL SEBEPLER : HMK., BK, MK, ilgili mevzuat


DELİLLER : Satım sözleşmesi, fesih ve ibra belgesi, ticari defter kayıtları, tanık, bilirkişi.

 

NETİCE ve TALEP 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, tarafımızın davalıya borçlu olmadığının tespitine, yargılama harç ve giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

   Davacı 
   …….

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X