Anasayfa / Yazışma Örnekleri / Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Şikayet

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Şikayet

KONYA İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

ŞİKAYETÇİ                       : ……………………………………………………………….

SANIK                                 : ……………………………………………………………………………

 

SUÇ                                       : Nafaka yükümlülüğünün ihlali.

OLAYLAR

Şahsıma olan nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu hakkında icra takibi yapılmış ve ödeme emri 10/09/2010 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir .

Borçlu bugüne kadar ödeme yapmadığı gibi, herhangi bir ödeme beyanında da bulunmamıştır.

İcra ve İflas Kanunu’nun 344 maddesine göre “Nafakaya ilişkin kararları gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir” hükmü gereği eylemi suç teşkil eden borçlunun cezalandırılması için Sayın Mahkeme’ye başvurmak gereği doğmuştur.

DELİLLER                       : Konya İcra Müdürlügü’nün  ….. Esas sayılı dosyası, Konya Aile Mahkemesi’nin …/…/….. gün ve …/…… Esas, …../…… Karar sayılı dosyası ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK, HUMK, ilgili mevzuat.

NETİCE ve TALEP Açıklanan nedenlerle borçlunun ilgili yasa hükmü gereği cezalandırılmasını, yargılama harç ve giderlerinin borçluya yüklenmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Şikayetçi
……………………………………………..

        

Yazar: Av. Aydoğan TAN

Av. Aydoğan TAN
Avukat, Arabulucu. Hukuk Sokağı ve Emsal.co kurucusu.
X